Vzdělávání v oblasti logistiky a nákupu realizujeme formou otevřených i uzavřených kurzů. Otevřené kurzy pořádáme většinou v Praze, Bratislavě a v Černé Hoře u Brna. Tuto formu vzdělávání je vhodné využít k osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků. Důležitá je možnost výměny názorů a zkušeností s lidmi z jiných firem. Otevřené kurzy, ke kterým je vypsán termín, jsou označeny barevným políčkem s datem a místem konání. Pokud máte zájem o interní vzdělávání nebo se prostě jen chcete dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat.

Forma uzavřeného kurzu je vhodná pro společnosti, kde je potřeba proškolit celá oddělení nebo větší pracovní týmy. Doporučujeme použití prostor mimo firmu. Rádi vám doporučíme místa, která nabízejí vše potřebné.

Pod textem každého kurzu naleznete produktový list (pdf dokument) s popisem kurzu ke stažení. Nebo nás kontaktujte a my vám zašleme tištěný katalog s kompletním portfoliem kurzů logistiky a nákupu poštou.

XTF01   Automotive minimum

Program Automotive minimum nabízí účastníkům pohled do světa automobilového průmyslu.

První perspektiva představuje postupy plánování nového vozidla (4 fáze) a definuje základní požadavky na dodavatele. Vysvětluje klíčové projektové milníky a s nimi spojené úkoly, které musí být koordinovaně řešeny v rámci celé dodavatelské sítě.

Druhá perspektiva je zaměřena na dodavatele, resp. na úseky logistiky dodavatelů. Popisuje základní modely integrace koncernu a dodavatelů a připravuje účastníky na věcnou diskuzi ohledně možností nastavení potenciální spolupráce výrobce vozidel, dodavatele a poskytovatele logistických služeb.

OBSAH WORKSHOPU

1. TERMINOLOGIE

Úvodní kapitola tohoto programu objasňuje účastníkům kurzu základní logistický slovník. Popisuje úkoly logistiky ve výrobním závodu, zobrazuje postavení logistiky v rámci hlavního firemního procesu.

2. MILNÍKY AUTOMOTIVE PROJEKTU

Druhá kapitola popisuje specifika projektů výrobců vozidel a definuje specifické požadavky na logistiku. Obsah je převážně čerpán ze svazků VDA.

3. MÍRA INTEGRACE PODNIKŮ

Třetí kapitola tohoto programu nastavuje systém spolupráce firmy a zákazníka z hlediska hloubky integrace jednotlivých procesů a objasňuje nutnost standardizace logistických procesů s přihlédnutím na rozsáhlost logistické sítě.

4. PLÁNOVÁNÍ PŘEDSÉRIE

Závěrečná kapitola odkrývá propojení plánování projektů zákazníka a dodavatele s důrazem na časové plánování jednotlivých činností. Výstupem je vzorový časový plán projektu z pohledu logistiky (plán log. konceptů, elektronické výměny dat, prvních dodávek, obalů, označení a dopravy).

PŘÍNOSY

•  vysvětlení základní terminologie logistiky vč. logistického žargonu
•  pochopení základního postavení logistiky v rámci výrobního podniku a návazností na ostatní podnikové úseky
•  uvědomění si pozice firmy v rámci logistické sítě
•  uvědomění si míry integrace firmy a závazků z ní vyplývající
•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců
•  workshop je vhodný pro všechny zaměstnance logistiky jako součást širšího vzdělávání v oblasti logistiky a supply chain managementu

VÝSTUP

Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavení logistických procesů v rané fázi projektů a v oblasti dodavatelsko-odběratelské spolupráce.

 

Produktový list Automotive minimum ke stažení

Více

XTF02   Logistická FMEA

Program Logistická FMEA je věnován analýze možných rizik a poruch. Vady a poruchy je možné řešit dvěma způsoby. Buď se jim věnovat až ve chvíli, kdy nastanou, nebo je promyslet a odstranit již ve fázi „riziko". Druhý způsob je levnější - ať už z hlediska časového nebo finančního.

Aby se absolventi kurzu uměli zapojit do systematického řešení problémů, seznámí se s terminologií a zásadami potřebnými k metodické práci. Správně zpracovaná FMEA dokáže odstranit až 90% potenciálních problémů nebo snížit jejich dopad na výkonnost firmy a jejich zákazníků. V neposlední řadě představuje souhrn znalostí a zkušeností dané firmy.
 

OBSAH WORKSHOPU

Tento program je na rozdíl od ostatních koncipován jako jeden a půl denní, tedy má tři bloky. První den je věnován teoretické přípravě v rozsahu 8 hodin. Druhý den je určen praktickému zpracování samotného výstupu. Během následujících čtyř hodin si účastníci vyzkoušejí nabyté poznatky v praxi.

1. POPIS FMEA

Protože FMEA lze uplatnit v různých sférách firemního života, vysvětlujeme její původ, pravidla, odlišnosti mezi druhy této analýzy. Rovněž zdůrazníme, ve které fázi životnosti produktu či procesu je třeba analýzu udělat.

2. PROCESNÍ FMEA

V nejdůležitější kapitole vysvětlujeme základní terminologii (význam, výskyt, odhalitelnost vady, RPN číslo, apod.). Soustředíme se na objasnění pojmů s využitím příkladů z praxe, tak aby firemní tým pochopil posloupnost kroků vedoucích k výpočtu míry rizika a uměl stanovit priority při odstraňování vad.

3. WORKSHOP

Praktická aplikace. V průběhu třetí kapitoly si firemní tým zpracuje logistický proces od příjmu materiálu až po výstup vlastních výrobků. Na základě společných znalostí, diskuse a nových poznatků určí, kde je potenciál vzniku vad největší. Nakonec navrhne způsoby řešení a jejich prioritu.

PŘÍNOSY

•  eliminace možných rizik logistických procesů od přepravy vstupních materiálů až po expedici hotových výrobků
•  pochopení, že problémům je lepší předcházet, než je řešit
•  schopnost určit význam, výskyt a odhalitelnost jednotlivých vad
•  schopnost přezkoumat celý proces z vícerých stran
•  představení základní terminologie kvality – zlepšení komunikačních schopností uvnitř firmy
•  představení způsobu a následnosti kroků při analýze procesu

VÝSTUP

Logistická FMEA popisující celý proces. Seznam potenciálních rizik s určením příčin a návrhy na jejich řešení. Pochopení důležitosti týmové spolupráce pro úspěšné zlepšení firemních procesů – podpora týmového ducha.
Určení priorit řešení problémů – pomocí RPN čísla se dají seřadit různé vady do jasného pořadí důležitosti. Jasný plán a know-how firmy soustředěný v jednom dokumentu.
 

Produktový list Logistická FMEA ke stažení

Více

XTL00   Panelová analýza logistického řetězce

Programem Panelová analýza logistického řetězce obvykle zahajujeme dlouhodobou spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje týmů logistiky a nákupu. Modul vnímáme jako neformální audit informačních a materiálových toků s cílem popisu hlavního firemního procesu (mimo proces výrobní) a odhalení úzkých míst.

Jelikož se jedná o panelové zobrazení celého procesu, poskytujeme účastníkům možnost jednoduchého a rychlého poznání jednotlivých souvislostí. To vede k pochopení potřeb interních, resp. externích zákazníků. Program je vždy velmi pozitivně hodnocen a umožňuje skokové zvýšení výkonnosti logistiky a nákupu.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. LOGISTICKÉ DESATERO

V úvodní kapitole diskutujeme o možnostech logistiky 21. století. Rozebíráme jednotlivé principy s cílem podpořit otevřenou a věcnou diskuzi.

2. MAPOVÁNÍ HLAVNÍHO FIREMNÍHO PROCESU

Nejdelší část workshopu je věnována mapování reálných postupů, využívání informačních systémů, přidělování zodpovědností a diskutování o možnostech dělat věci jinak.

3. ODHALENÍ ÚZKÝCH MÍST

Ve třetí kapitole opětovně procházíme celý proces a díváme se něj z hlediska fungování, výkonnosti či možných rizik. Vyhodnocujeme nejlépe a nejhůře fungující procesy. Vše je detailně vysvětleno a následně vizualizováno.

4. DEFINOVÁNÍ PRIORIT

Program uzavíráme soupisem všech úzkých míst. Následně účastníci workshopu sami vybírají ta úzká místa procesu, která je při každodenní práci omezují nejvíce. Sestavujeme konečný seznam a u prvních třech diskutujeme o možnostech systémových nápravných opatření.

PŘÍNOSY

•  popis hlavního firemního procesu vč. zodpovědností a využití informačních systémů
•  definování jasných rozhraní jednotlivých procesů
•  prověření dostupnosti pracovních instrukcí a používaných formulářů
•  odhalení úzkých míst s návrhem na jejich odstranění
•  návrhy na změnu zodpovědností
•  návrhy na měření logistických procesů

VÝSTUP

Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, editovatelný flow-chart hlavního firemního procesu a soupis úzkých míst (vytvořený samotnými účastníky workshopu).
Zpráva slouží jako podklad pro vypracování dlouhodobého konceptu rozvoje logistických týmů.

 

Produktový list Panelová analýza logistického řetězce ke stažení

Více

XTL01   Skladová logistika a její optimalizace

Program Skladová logistika a její optimalizace otevírá sadu 9 vzdělávacích modulů z oblasti logistiky a supply chain managementu. Modul spojuje teorii logistiky s moderním pohledem na současnou praxi materiálových toků a skladového hospodářství.

Pro optimální využití individuálního, resp. týmového potenciálu musí být všichni zúčastnění schopni samostatného rozhodování a efektivní spolupráce. Tento přístup je podmíněn alespoň základní znalostí logistických procesů.  

OBSAH WORKSHOPU

1. OBALY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

V úvodní kapitole otevíráme problematiku aktivních a pasivních prvků; společně vytváříme různé modelové situace v oblasti manipulační techniky a použití vratných, resp. nevratných obalů (vč. dopadů finančních).

2. SKLADOVÉ OPERACE

Na reálných modelech je vysvětlena spojitost materiálových dispozicí a skladového hospodářství (vykládková a nakládková okna, expedice, skladníci a jejich zaškolení). Kapitola je doplněna o 9 druhů plýtvání ve výrobních a logistických procesech.

3. SKLADOVÁ EVIDENCE

Ve třetí kapitole objasňujeme veškerou dokumentaci a možnosti minimalizace chyb ve skladové evidenci (objednávání obalů, obalová konta, inventarizace materiálu i obalů).

4. MATERIÁLOVÉ TOKY

Program uzavíráme představením možných variant lay-outu z hlediska materiálových toků a dopadů na fungování firmy. Workshop je doplněn příkladem kalkulací logistických nákladů.

PŘÍNOSY

•  pochopení souvislostí skladové logistiky (vč. interních materiálových toků) a jejího okolí
•  pochopení finančních dopadů při uplatnění optimálního nastavení logistických systémů
•  schopnost efektivní komunikace a samostatného rozhodování v oblastech skladového hospodářství
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
•  schopnost stanovit a vysvětlit rozvojové cíle pro oblast skladového hospodářství a materiálových dispozic
•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců

VÝSTUP

Zvýšená odbornost se promítne do schopnosti samostatněji a efektivněji řídit interní materiálové toky, nacházet možnosti jejich optimalizace a tyto poté uvést do praxe.
Program slouží jako příprava na vypracování skladového konceptu.

 

Produktový list Skladová logistika a její optimalizace ke stažení

Více

XTL02   Sériová logistika (řízení zásob; operativní nákup)

Program Sériová logistika (řízení zásob; operativní nákup) vnímáme jako úvodní modul pro plné využití potenciálu spolupráce dodavatele a odběratele. Obsahuje pohled v obou klíčových rovinách, a to zákazník-firma, resp. firma-dodavatel. Část workshopu je zaměřena na principy výrobních systémů.

Pro optimální nastavení dodavatelsko-odběratelské spolupráce musí být zúčastnění schopni vidět problematiku informačních a materiálových toků očima našich zákazníků, resp. dodavatelů.
Pochopení tohoto přístupu podmiňuje budování moderní formy vzájemné spolupráce.

OBSAH WORKSHOPU

1. TEORIE A TRENDY

Úvodní kapitola tohoto programu popisuje tradiční a perspektivní pojetí logistiky v podniku, rozebírá logistický řetězec ve třech perspektivách s napojením na zákazníky a dodavatele. Koncentruje se především na hmotné toky.

2. PRINCIPY VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ

Na praktickém příkladu je vysvětlen klíčový interní vztah logistiky a výroby. Vysvětlujeme základní charakteristiky výrobních systémů - Toyota a Volkswagen. Kapitolu ukončují systémy stabilní výroby.

3. NASTAVENÍ MATERIÁLOVÝCH DISPOZIC

Třetí kapitola je klíčová pro výkonnost materiálových dispozic. Popisujeme problematiku toku informací a materiálu, nutnost znalostí kontraktů vč. logistických konceptů a dohod o kvalitě. Kapitolu doplňuje trénink komunikace v modelových krizových situacích.

4. INFORMAČNÍ TOKY

Program uzavíráme představením informačních toků v časovém přehledu, popisujeme obsah jednotlivých logistických zpráv (LAB, FAB apod.). V kapitole je rovněž objasněna problematika kumulativních součtů.

PŘÍNOSY

•  pochopení souvislostí podnikové logistiky a jejího okolí
•  uvědomění si pozice firmy v rámci logistické sítě
•  schopnost efektivní komunikace a samostatného rozhodování v oblastech péče o zákazníka a dodavatelské sítě
•  schopnost částečného řízení logistických nákladů
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců

VÝSTUP

Pochopení logistické sítě (především ve vztahu firma-dodavatel) způsobuje posilnění zodpovědnosti za pracovní výkon a skokové zvýšení jeho kvality.
Program také poskytuje podklady pro vypracování logistického konceptu pro dodavatele (nedílná součást kontraktu definující podmínky spolupráce z hlediska logistiky).  

 

Produktový list Sériová logistika ke stažení

Více

XTL02A   Sériová logistika | Práce s dodavateli

Představte si, že budete cíleně snižovat skladové zásoby – tedy zrychlovat materiálové toky, nebude neustále zvonit telefon a výroba pojede bez větších problémů. Prostě budete mít logistiku pod kontrolou. V rámci workshopu získáte řadu podnětů, jak postupně zoptimalizovat klíčové logistické procesy k vašim představám a v očích vašich kolegů vyrostete v profesionála, který má jasnou představu o dokonalém nastavení informačních a materiálových toků.
 

O WORKSHOPU

 • představení klíčových souvislostí moderní logistiky

 • důraz na top témata, která ovlivňují každodenní práci logistika

 • studie o neviditelných ztrátách času ve výrobní firmě

 • modelace dokonalého procesu, aneb jak to dělat jinak

 

KLÍČOVÁ TÉMATA

 • hlavní firemní proces a jeho nastavení

 • představení dodavatelské sítě; jak se tato síť neviditelně ovlivňuje a co to znamená pro vás

 • nastavení materiálových dispozic s cílem zrychlení materiálových toků

 

CO VÁM KURZ PŘINESE

 • pochopení souvislostí podnikové logistiky a jejího okolí

 • zvýšení schopnosti samostatného rozhodování v oblastech péče o zákazníka a dodavatelské sítě

 • schopnost optimalizace logistických nákladů

 • definování priorit pro koncentraci na důležité činnosti

 

ŠKOLITEL

Dušan Okénka

 

Více

XTL03   Předsériová logistika

Program Předsériová logistika rozšiřuje modul 2/9 o část nastavení logistických systémů v rané fázi projektů (tj. od podpisu kontraktu po rozběh sériové výroby).

Optimální nastavení projektů vyžaduje širší znalost logistických procesů, a to od navázání EDI spojení se zákazníky a dodavateli vč. budování kmenových dat k ideální dodávce (kombinace termínu, množství a kvality).
Nový program klade důraz na efektivní plánování projektu a organizaci času.

OBSAH WORKSHOPU

1. MÍRA INTEGRACE PODNIKŮ

Úvodní kapitola tohoto programu nastavuje systém spolupráce firmy a zákazníka z hlediska hloubky integrace jednotlivých procesů a objasňuje nutnost standardizace logistických procesů s přihlédnutím na rozsáhlost logistické sítě.

2. LOGISTICKÉ PROCESY

Kapitolu zahajuje popis procesního řízení firmy. Na příkladech je vysvětlen hlavní firemní proces (včetně možnosti jeho zmapování), klíčové logistické procesy a možnosti jejich nastavení v předsériové fázi projektů.

3. PLÁNOVÁNÍ PŘEDSÉRIE

Třetí kapitola odkrývá propojení plánování projektů zákazníka a dodavatele s důrazem na časové plánování jednotlivých činností. Výstupem je vzorový časový plán projektu z pohledu logistiky (plán log. konceptů, elektronické výměny dat, prvních dodávek, obalů, označení, dopravy a náhradních dílů).

4. OVĚŘENÍ PŘIPRAVENOSTI NA SÉRIOVOU VÝROBU

Program uzavíráme metodikou prověření připravenosti firmy na vstup do sériové výroby. Cílem je zamezení kvalitativních a kapacitních problémů firmy.

PŘÍNOSY

•  pochopení souvislostí zapojení do logistické sítě
•  uvědomění si míry integrace firmy a závazků z ní vyplývající
•  schopnost efektivní komunikace a samostatného rozhodování v oblastech nastavení logistických procesů
•  schopnost částečného řízení logistických nákladů
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců

VÝSTUP

Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavení logistických procesů v rané fázi projektů a v oblasti budování vztahů se zákazníky.
Program také poskytuje podklady pro vypracování zákaznického logistického konceptu včetně kalkulací.

 

Produktový list Předsériová logistika ke stažení

Více

XTL04   Mezinárodní doprava

Program Mezinárodní doprava je věnován části logistického řetězce, kterou nemá výrobní podnik pod svojí kontrolou. Materiál, který nemáme „pod střechou“ nemá žádnou hodnotu. Proto je proces dopravy materiálu od našich dodavatelů nebo k našim zákazníkům stejně důležitým logistickým procesem, jako všechny ostatní.

Problematika smluvních vztahů (zasilatelská smlouva a smlouva o přepravě věci), mezinárodních dohod (evropské dohody AETR, ADR, CMR a jiné) a souvisejících témat je tak široká, že jsme jí věnovali samostatný kurz, který poskytne účastníkům workshopu základní vědomostní rámec a načrtne práva a povinnosti všech zúčastněných subjektů.  

OBSAH WORKSHOPU

1. ZÁKLADNÍ TYPY NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Možnosti, které dnes nabízí trh, jsou velmi široké a nepřehledné. Nabízíme základní přehled nákladních vozidel ve spojitosti s přepravovaným nákladem a požadovanou rychlostí doručení nákladu. Z kapitoly budeme čerpat data do nouzového konceptu.

2. ZASILATELSKÁ SML. A SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VĚCI

V nejdůležitější kapitole vysvětlujeme základní terminologii (doprava, přeprava, dopravce, přepravce, zasílatel apod.). Nosným tématem je objasnění rozdílu mezi oběma výše uvedenými smlouvami zejména z pohledu odpovědnosti za škodu na přepravované zásilce.

3. MEZINÁRODNÍ DOHODY (CMR, AETR a ADR)

V přepravních smlouvách se běžně vyskytuje mezinárodní prvek. Ve třetí kapitole tak vysvětlíme nejdůležitější evropské dohody, upozorníme na důležité povinnosti, které můžete při objednání dopravy opomenout. A to vše na příkladech.

4. INCOTERMS A POJIŠTĚNÍ

Často se na ně v kupních smlouvách odvoláváme. Upřesňují náklady, rizika a odpovědnost kupujících i prodávajících. Pojištění zásilky, kdy ji řešit a jak postupovat, to vše prodiskutujeme na závěr tohoto workshopu.

PŘÍNOSY

•  eliminace možných rizik logistických procesů týkajících se přepravy vstupních materiálů i hotových výrobků
•  pochopení rozdílu mezi zasilatelskou smlouvou a smlouvou o přepravě věci
•  schopnost efektivní volby jednotlivých typů nákladních vozidel s ohledem na kritérium vynaložených nákladů, času, charakteru nákladu a platné legislativy
•  představení běžně používaných dokumentů
•  pochopení základních pravidel kontroly dopravních dokumentů

VÝSTUP

Zvýšená schopnost optimálního řízení přeprav především vstupního materiálu a hotových výrobků.
Účastníci si rovněž vyzkouší vlastní kalkulaci dopravních nákladů vč. výpočtu tranzitního času.

 

Produktový list Mezinárodní doprava ke stažení

Více

XTL05   Logistika & ostatní oddělení

Program Logistika & ostatní oddělení nazýváme interně „komplexní logistik“. Žádné oddělení nefunguje ve firmách izolovaně, právě naopak. Program se zaměřuje na průniky logistiky a ostatních klíčových oddělení s cílem pochopit jejich práci a motivy jejich jednání. Pohled zvenčí přináší cenné myšlenky a náměty na zdokonalení logistických procesů.

Komplexní logistik by měl vědomostně přesahovat hranice svého oddělení, přinášet prozákaznická řešení s ohledem na fungování celé firmy.
Program spoluvytvářel tým 20 manažerů různých firem.  

OBSAH WORKSHOPU

1. LOGISTIKA & MANAGEMENT

Úvodní kapitola tohoto programu představuje základní organizační strukturu typické výrobní firmy a navrhuje různé způsoby komunikace (úroveň firma a okolí, úroveň oddělení a ostatní oddělení, úroveň komunikace v rámci oddělení). Je vysvětlen význam leadershipu a jeho dopady pro rozvoj týmu logistiky.

2. LOGISTIKA JAKO SOUČÁST HLAVNÍHO PROCESU

Druhá kapitola objasňuje kompletní hlavní firemní proces, ukazuje zodpovědnosti jednotlivých oddělení a řeší průniky s výrobou, kvalitou a nákupem. Optimální spolupráci s těmito odděleními vnímáme jako klíčovou pro výjimečné fungování celé firmy.

3. LOGISTIKA & TECHNOLOGIE

Třetí kapitola pootvírá dveře do oddělení informačních technologií, výrobních technologií a údržby. Popisuje důležitost pochopení fungování informačních technologií pro disponenta a plánovače výroby, poukazuje na nutnost vyhodnocování plnění výrobního plánu pro výrobní technologie a údržbu.

4. LOGISTIKA & PODPŮRNÉ PROCESY

Program uzavíráme rozhraním logistiky a engineeringu, personalistiky a financí. Každé oddělení dává logistice podněty pro její další rozvoj.

PŘÍNOSY

•  pochopení rozhraní logistiky a ostatních oddělení
•  uvědomění si pozice interních dodavatelů a interních zákazníků vč. zodpovědností za jednotlivé procesy
•  zvýšení schopnosti efektivní komunikace a samostatného rozhodování díky lepšímu pochopení fungování všech klíčových oddělení firmy
•  lepší spolupráce v rámci firmy a realizace stanovených cílů
•  rozvoj osobní efektivity jednotlivců

VÝSTUP

Zvýšení kvality a efektivity komunikace v rámci logistiky i celé firmy, vedoucí ke snažšímu pochopení i realizování stanovených cílů.
Vzdělávání podporuje a rozvíjí týmovou práci.

 

Produktový list Logistika & ostatní oddělení ke stažení

Více

XTL06   Řízení technických změn v logistice

Program Řízení technických změn v logistice volně navazuje na kurz 3/9. Je určen především pro dodavatele automobilového průmyslu. Kurz řeší projektový management a požadavky OEM výrobců na projekt, základní milníky projektů a vysvětlení požadavků v jednotlivých fázích projektu.

Nosným tématem kurzu je složitost řízení technických změn s dopady na procesy logistiky a plánování výroby. Důraz je kladen na vysvětlení kompetencí jednotlivých úseků zákazníka, kritérií časového plánování, ekonomiky projektů a ekologie (dlouhodobá udržitelnost podnikání).
 

OBSAH WORKSHOPU

1. ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ (BÁZE IPMA)

Úvodní kapitola tohoto programu popisuje zákonitosti projektového řízení. Zvládnutí předsérie, resp. řízení technických změn vyžadují alespoň obecnou znalost projektového řízení se zohledněním faktorů času, kvality a nákladů.

2. ZÁKLADNÍ MILNÍKY PROJEKTŮ VÝROBCŮ VOZIDEL

Kapitola popisuje specifika projektů výrobců vozidel a definuje specifické požadavky na logistiku. Obsah je převážně čerpán ze svazků VDA.

3. ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN

Třetí kapitola popisuje základní typy technických změn (rozdělení s ohledem na typy techn. změn, vývojové technické změny, sériové technické změny, případně odchylky). Rovněž zde popisujeme proces nasazování technických změn vč. kompetencí za jednotlivé procesy.

4. ČASOVÉ SOUVISLOSTI

Program uzavíráme představením časových souvislostí projektu výrobce vozidel a jeho dodavatelů vč. plánování modelových řad vozidel. Na praktických příkladech kapitola rozebírá základní rizika a možnosti jejich odstranění.

PŘÍNOSY

•  pochopení základů projektového řízení z pohledu logistiky a nákupu
•  jasné vysvětlení jednotlivých souvislostí základních milníků vzniku vozidla vč. provázanosti na ostatní podnikové úseky
•  zvýšení schopnosti plnit stanovené cíle v oblasti řízení technických změn
•  podpora týmové spolupráce v rámci řízení technických změn - poskytnutí efektivního toku informací ze strany logistiky
•  více netechnologických inovací vedoucích ke snížení logistických nákladů
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
 

VÝSTUP

Příprava na vypracování / redesign interních postupů k optimálnímu řízení technických změn vč. časových souvislostí.
Růst kvality interní komunikace a zlepšení načasování dílčích podprocesů vedoucí k redukci nezbytných nákladů, a to jak při náběhu projektu, tak při řízení technických změn.

 

Produktový list Řízení technických změn v logistice ke stažení

Více

XTL07   Optimalizace logistických procesů

Program nabízí ucelený pohled na logistický systém, jeho optimalizaci s návrhem na snižování logistických nákladů. Z desítek námi provedených auditů vybíráme praktické příklady, jak dostat logistické náklady pod kontrolu a logistický systém reálně řídit a vyhodnocovat jeho výkonnost...

Ve druhé polovině kurzu se zaměřujeme na zákazníka a doplňující služby, které se dnes staví na stejnou úroveň důležitosti jako prodávaný produkt či jeho cena. Stávají se součástí vzájemné integrace, která patří mezi základní stavební kameny vyhledávaných dlouhodobých vztahů.

OBSAH WORKSHOPU

1. MOŽNOSTI SOUČASNÉ LOGISTIKY

V úvodní kapitole společně sestavíme logistický řetězec a diskutujeme o možnostech plného využití potenciálu jednotlivých procesů. Nastavujeme možné výkonnostní kritéria logistického systému a snažíme se je implementovat do reálných podmínek firem.

2. SNIŽOVÁNÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ

Druhá kapitola volně navazuje na úvodní témata workshopu se zaměřením na rozklíčování logistických nákladů. Na rozsáhlé případové studii počítáme možné úspory při optimálním nastavení jednotlivých logistických procesů.

3. SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM JAKO ZÁKLAD STRATEGIE

Služby, a to i ty logistické, se často stávají rozdílovým kritériem, které může rozhodnout o udělení zakázky. Jsou součástí aktivní tvorby a udržování vztahů se zákazníky, což je předpokladem úspěšného a dlouhodobého fungování firem. Na workshopu zmapujeme logistické služby a navrhneme způsob jejich zavedení do strategie firem.

4. PŘÍPRAVA NA ZÁKAZNICKÝ AUDIT

Program uzavíráme přípravou na úspěšné absolvování právě zákaznického auditu, který je často první podmínkou navázání spolupráce.

PŘÍNOSY

•  poznání a pochopení současných možností moderní logistiky s možností aplikace ve vlastní firmě
•  vypracování modelu funkčního logistického systému vč. představení různých možností vyhodnocování jeho výkonnosti
•  poskytnutí návodů na optimalizaci logistických nákladů
•  nastavení priorit pro zákaznicky nejvíce oceňované logistické služby (spolehlivost dodání, úplnost dodávek, vyhovující rychlost dodání, předprodejní a poprodejní služby)
•  příprava na zákaznický audit

VÝSTUP

Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti optimalizace logistických procesů a snižování podnikových nákladů na logistiku.
Cílené zaměření pozornosti na zákazníka s důrazem na budování dlouhodobých vztahů.

 

Produktový list Optimalizace logistických procesů ke stažení

Více

XTL08   Logistika & leadership I.

Program Logistika & leadership I. je určen pro řídící pracovníky různých úseků logistiky a nákupu. Je zaměřen na klíčovou dovednost správného nastavení cílů úseku logistiky a jejich vyhodnocování. Nosným tématem je posilnění měkkých dovedností v oblasti chování a budování vztahů (rozvoj leaderských dovedností).

Popsané principy vychází z filozofie Johna. C. Maxwella, předního světového autora knih o osobním rozvoji a leadershipu. Program doplňují myšlenky M. R. Coveyho, J. Welche a M. Goldsmitha.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. CÍLE LOGISTIKY A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ

Úvodní kapitola tohoto programu popisuje principy stanovování cílů dle metodiky Balanced ScoreCard. Jde o čtyřdimenzionální pohled na výkonnost jednotlivých úseků (perspektiva ekonomiky, zákazníků, výkonnosti interních procesů a rozvoje). 

2. JAK SE DOSTAT DO VYŠŠÍHO LEVELU

 

Měkké dovednosti začínáme budovat výčtem věcí, které dělat nemáme. Jednotlivé příběhy jsou převedeny do praktických příkladů s odhadem dopadů na členy logistického týmu.

3. LEADERSHIP 1. ÚROVNĚ - POZICE (PRÁVA)

Nejrozsáhlejší třetí kapitola otevírá téma leadershipu. Vysvětluje základní principy na názorných schématech, popisuje pět základních úrovní a objasňuje 9 základních pravidel leadershipu. Kapitola detailně popisuje úroveň první a návody, jak se dostat do úrovně dva.

4. LEADERSHIP 2. ÚROVNĚ - SVOLENÍ (VZTAHY)

Program uzavíráme popisem druhé úrovně leadershipu. Návrhy na vhodné chování na druhé pozici (formou samostatné a týmové práce) je popsán postup do třetí klíčové úrovně (výsledky).

PŘÍNOSY

•  zvýšení schopnosti stanovit a vysvětlit cíle jednotlivých úseků logistiky
•  odstranění pracovních zlozvyků, které brání v posunu do vyšších pater leadeshipu
•  pochopení role lídra a dopadů cíleného rozvoje logistického týmu
•  vyšší schopnost řízení logistických nákladů
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobní efektivity řídících pracovníků

VÝSTUP

Růst interpersonálních kompetencí především v oblasti budování vztahů (základní stavební kamen dosahování výsledků).
Posilnění pozice lídra s cílem plánovaného rozvoje logistického týmu.

 

Produktový list Logistika & leadership I. ke stažení

Více

XTL09   Logistika & leadership II.

Program Logistika & leadership II. obsahově navazuje na předchozí program a uzavírá celý vzdělávací cyklus. Je zaměřen na představení komplexního modelu world class logistics. Využití těchto principů se odráží v jasném a měřitelném zlepšení výkonnosti celého úseku logistiky a nákupu.

Postupy z první a druhé úrovně leadershipu rozšiřujeme o klíčovou třetí úroveň. Následující kapitoly přináší inspiraci od dvou nejlepších firem současnosti – Applu a Googlu. Nosnými tématy jsou jednoduchost, integrita, vyrovnanost rozumové a emoční inteligence. Komplexní program je zakončen přípravou na vystoupení před týmem vč. praktického nácviku. Popsané principy vychází z filozofie Johna. C. Maxwella, předního světového autora knih o osobním rozvoji a leadershipu. Program doplňují myšlenky M. R. Coveyho, J. Welche a S. Jobse.

OBSAH WORKSHOPU

1. WORLD CLASS LOGISTICS

Úvodní kapitola tohoto programu je zaměřena na moderní prvky modelu World Class Logistisc v jeho obou dimenzích (horizontální a vertikální dimenze integrace). Poukazujeme na často nevyužitý potenciál možného nastavení jednotlivých článků logistického řetězce s důrazem na úsporu nákladů a času.

2. LEADERSHIP 3. ÚROVNĚ – PRODUKCE (VÝSLEDKY)

Druhá kapitola navazuje na témata leadershipu z předchozího programu a popisuje třetí klíčovou úroveň (výsledky). Zaměřujeme se postupy, jak z této úrovně profitovat, případně dosáhnout ještě vyšší úrovně (reprodukce).

3. MYSLETE JINAK. MYSLETE JEDNODUŠŠE

Třetí kapitola otevírá problematiku jednoduchosti. Myslet jednoduše, tvořit smysluplné a jednoduché procesy je paradoxně nesmírně složité. Přinášíme příklady, jak tímto způsobem myslet a dosahovat lepších výsledků.

4. JAK TO VIDÍ GOOGLE

Čtvrtá kapitola odkrývá tajemství leadershipu jedné z nejúspěšnějších firem současnosti. K základním předpokladům patří integrita každého pracovníka, nutnost sebepoznání a kontinuální osobní rozvoj. Program dále představuje základní pravidla sestavení a vedení výkonných týmů a upozorňuje na nezbytnost kontinuálně reagovat na dynamické změny ve společnosti. Google sází na vyrovnanost rozumové a emoční inteligence.

PŘÍNOSY

•  rozšíření rozhledu v oblasti moderního nastavení logistických procesů
•  vyšší schopnost řízení logistických nákladů
•  pochopení role lídra a dopadů cíleného rozvoje logistického týmu
•  nahlédnutí do světa Steva Jobse a jeho základních prvků jednoduchosti
•  trénink leaderského vystoupení s cílem efektivnějšího řízení logistického týmu
•  rozvoj osobní efektivity řídících pracovníků (zvýšení sebedůvěry a odstranění strachu ze selhání)
•  inspirace od nejlepších firem současnosti

VÝSTUP

Růst interpersonálních kompetencí v oblasti chování a budování vztahů.
Vyšší efektivita nastavení logistických procesů s důrazem na úsporu času a nákladů.

 

Produktový list Logistika & leadership II. ke stažení

Více

LogistikaLogistikaLogistikaLogistika

Hodnocení otevřených kurzů logistiky

Odborná kvalifikace

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Hodnocení otevřených kurzů nákupu

Odborná kvalifikace

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Počet zpracovaných<br />logistických témat

Počet zpracovaných
logistických témat

Počet vyškolených<br />logistiků a nákupčích

Počet vyškolených
logistiků a nákupčích

Průměrná praxe lektorů<br />(měsíce)

Průměrná praxe lektorů
(měsíce)

Počet stálých klientů

Počet stálých klientů

Reference

Certifikace

Certifikace firmy X-COMPANY je trojúrovňová: certifikovaný logistik L - XL - XXL (Certifikovaný manažer logistiky). Opírá se o náš komplexní modulární systém vzdělávání (9-modulový program dlouhodobého vzdělávání s titulem Logistika jako součást strategického řízení firmy). Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu. Do jednotlivých modulů jsou postupně zapracovávána témata podle požadavků kladených na uchazeče Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL). O certifikaci v rámci České republiky řízeného na národní úrovni Národní certifikační radou (NCR) při České logistické asociaci (ČLA) se můžete dočíst na stránkách ČLA.

Certifikovaný logistik / Certifikovaný manažer logistiky

Naše certifikace vychází z potřeb většiny firem a k dnešnímu dni je trojúrovňová. V hierarchii řízení firem je nejvýše představenstvo (board = úroveň B). Představenstvu se zodpovídá ředitel, případně generální ředitel (úroveň B-1). Manažer logistiky, případně ředitel logistiky je pro nás tedy úroveň B-2, zástupci, supervizoři, specialisti jsou v kategorii B-3, ostatní administrativní pracovníci logistiky spadají do kategorie B-4. Stejnou logiku vnášíme i do naší certifikace, jelikož odráží potřeby většiny firem a my to respektujeme.

Certifikovaný logistik L

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 2, 3 a 5

Certifikovaný logistik XL

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 3, 5 a 6

Certifikovaný logistik XXL

minimální počet modulů: 5
povinné moduly: 3, 6, 7 a 8

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.