Vzdělávání v oblasti vyššího a středního managementu realizujeme výhradně formou uzavřených kurzů. Uzavřené kurzy pořádáme většinou mimo prostory dané společnosti, abychom docílili co možná největšího soustředění a odpoutání se od běžných denních pracovních povinností účastníků. Rádi vám doporučíme místa, která nabízejí vše potřebné. Tuto formu vzdělávání je vhodné využít k osobnímu rozvoji celých oddělení nebo větších pracovních týmů. Důležité je zaměření na individuální potřeby dané společnosti a proto nabízíme možnost úpravy daných modulů na míru vašim potřebám.

K uzavřeným kurzům nevypisujeme termín, pokud jste vybrali pro vás vhodný modul a chcete si sjednat termín, potřebujete s jeho výběrem poradit nebo se chcete podrobněji informovat, využijte některý z našich kontaktů.

XTM01   Dohody vrcholového managementu

Program Dohody vrcholového managementu otevírá sadu 8 vzdělávacích modulů z oblasti řízení firem a rozvoje vyššího managementu. Modul je klíčový pro určení základních premis budoucího fungování podniku.
Říkáme tomu definice, resp. redesign „malého business modelu“.

„Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít k naplnění!“
                                                                                                                                                       -- Ian McDermott
 

OBSAH WORKSHOPU

1. VÝJIMEČNÉ FIRMY

V úvodní kapitole definujeme výjimečnou firmu a popisujeme podmínky dosažení výjimečnosti. Porovnáváme pohledy očima Stephena R. Coveyho, J. Collinse a J. Welche. Hledáme průsečíky a důležité body pro naše podnikání.

2. VIZE (HLAVNÍ ZÁMĚR) A POSLÁNÍ

Na příkladech je vysvětlen rozdíl mezi vizí a posláním. Na základě osvědčených postupů sestavujeme vizi tak, aby byla motivující a přitom jednoduchá. Správné vysvětlení poslání by mělo objasňovat smysl našeho podnikání s přenosem na všechny firemní úrovně.

3. HODNOTY (CHOVÁNÍ)

Třetí kapitola sjednocuje různé odpovědi vyššího managementu na otázku „Co se ve firmě oceňuje?“ a stanovuje klíčové hodnoty. Ty vytváří silnou firemní kulturu, která je základem pro efektivní samostatné rozhodování.

4. CÍLE A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ

Program uzavíráme zajímavým pohledem na stanovování cílů, a to ve čtyřech perspektivách (dle modelu Balanced ScoreCard).

PŘÍNOSY

•  jasné stanovení základních premis budoucího fungování podniku s dopadem na plánování, tvorbu rozpočtu, stanovování zodpovědností a kompetencí, až po vedení porad
•  objasnění základních principů pro budování výjimečné firmy
•  zaměření na smysl podnikání s přenosem na všechny firemní úrovně
•  určení směru firemního rozvoje
•  stanovení pravidel pro efektivní komunikaci a chování uvnitř firmy

VÝSTUP

Vytvoření základů funkčního business modelu, prostřednictvím kterého může společnost dosahovat náskoku před konkurencí a zvyšovat svou hodnotu.
Díky jasnému směřování a definici firemních hodnot očekáváme efektivní komunikaci a lepší součinnost jednotlivých oddělení či pracovních týmů.
 

Více

XTM02   Realizace manažerských dohod

Program Realizace manažerských dohod zavádí dohody vedení firmy do podnikové praxe.
Realizace cílů firmy vyžaduje změnu chování zaměstnanců vč. vyšších manažerů. Nabízíme praktický nástroj na stanovování a výběr klíčových cílů, přenos na výkonné týmy a vhodný způsob poskytování pravidelné zpětné vazby (základ pro změnu chování zaměstnanců).

„Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti firmy.“
                                                                                                                                                       -- Kjell A. Nördström
 

OBSAH WORKSHOPU

1. VÝBĚR KLÍČOVÝCH CÍLŮ, STANOVENÍ UKAZOVATELŮ

První kapitola navazuje na úvodní modul shrnutím vize. Pomocí brainstormingu tvoříme skupiny cílů a vybíráme ty, které mají pro naplnění vize největší význam. Určujeme, jak budeme vyhodnocovat úspěch či neúspěch v čase, prověřujeme zodpovědnosti a kompetence.

2. SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Z úvodního workshopu přebíráme také hodnoty. Pro lepší představivost jim přiřazujeme symboly, tvoříme jednotné a objektivní postupy jejich vyhodnocování (požadované chování).

3. BUSINESS MODEL CANVAS

Třetí kapitola shrnuje všechny předchozí dohody do business modelu canvas. Jde o komplexní pohled na podnikatelské prostředí vaší firmy, kde dokážete business model nejen pochopit v hlubších souvislostech, ale můžete ho dotvořit či transformovat.

4. VIZUALIZACE

Program je ukončen dohodou o vizualizaci manažerských dohod (vize, poslání, hodnoty, cíle a jejich vyhodnocení).

PŘÍNOSY

•  jasná definice a výběr klíčových cílů
•  práce na společných cílech a z toho vyplývající podpora týmové spolupráce
•  dohody, co budeme považovat za úspěch, resp. neúspěch
•  komplexní pohled na podnikatelské prostředí vaší firmy s hlubším pochopením business modelu
•  koncentrace na to nejdůležitější
•  růst výkonnosti jednotlivců i týmů díky objektivní zpětné vazbě

VÝSTUP

Každý zaměstnanec bude mít každý den jasno
v tom, co má dnes udělat a proč.

Umí odpovědět na otázku, zda je vnímán jako ten, který naplňuje očekávání nadřízeného a přispívá k naplnění cílů a firemní vize.
 

Více

XTM03   Leadership I.

Program Leadership I. je zaměřen na budování dlouhodobých vztahů. Ty totiž dávají životům smysl.
Umožňujeme leaderům poznat principy a pravidla postupného osobního a týmového růstu.
Společně navrhujeme postupy, jak dávat přednost správným věcem před těmi příjemnými a zároveň dodáváme odvahu být nedokonalí.
Popsané principy vychází z filozofie Johna. C. Maxwella, předního světového autora knih o osobním rozvoji a leadershipu. Program doplňují myšlenky M. R. Coveyho, J. Welche a M. Goldsmitha.

„Skutečný vůdce se pozná podle toho, že jeho lidé vždy nějakým záhadným způsobem odvádějí vynikající práci.“
                                                                                                                                                  -- John. C. Maxwell
 

OBSAH WORKSHOPU

1. JAK SE DOSTAT DO VYŠŠÍHO LEVELU

Měkké dovednosti začínáme budovat výčtem věcí, které dělat nemáme. Jednotlivé příběhy jsou převedeny do praktických příkladů s odhadem dopadů na členy výkonných týmu.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPT LEADERSHIPU

Ve druhé kapitole se již naplno věnujeme rozvoji leadera. Vysvětlujeme základní principy na názorných schématech, popisujeme pět základních úrovní a devět základních pravidel leadershipu. Vybíráme tři klíčová pravidla a objasňujeme jejich dopady na náš tým.
Ve třech krocích (dotazníky) stanovujeme svoji startovací pozici (úroveň leadershipu).

3. LEADERSHIP 1. ÚROVNĚ - POZICE (PRÁVA)

Každá úroveň leadershipu má svoje pozitivní a negativní stránky. Snažíme se z nich poučit a nastavit naše chování na budování vztahů. Rovněž určujeme startovací čáru u našeho týmu (stupeň angažovanosti).

4. LEADERSHIP 2. ÚROVNĚ - SVOLENÍ (VZTAHY)

Program uzavíráme popisem druhé úrovně leadershipu. Samostatně i společně hledáme vzorce chování, které nás dostanou do třetí klíčové úrovně (výsledky).

PŘÍNOSY

•  pochopení základních pravidel leadershipu a jejich dopadů na výkonné týmy
•  pochopení role lídra a dopadů cíleného rozvoje výkonných týmů (rozvoj schopností svých lidí a optimální využívání jejich dovedností)
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobní efektivity řídících pracovníků (zvýšení sebedůvěry a odstranění strachu ze selhání)
•  odstranění pracovních zlozvyků, které brání v posunu do vyšších pater leadeshipu

VÝSTUP

Růst interpersonálních kompetencí v oblasti chování a budování vztahů.
Posilnění pozice lídra s cílem plánovaného rozvoje výkonného týmu.
 

Více

XTM04   Leadership II.

Program Leadership II. volně navazuje na předchozí vzdělávací modul. Postupy z první a druhé úrovně leafershipu (modul XTM03) rozšiřujeme o klíčovou třetí úroveň. Následující kapitoly přináší inspiraci od dvou nejlepších firem současnosti – Applu a Googlu. Nosnými tématy jsou jednoduchost, integrita, vyrovnanost rozumové a emoční inteligence. Komplexní program je zakončen přípravou na vystoupení před týmem vč. praktického nácviku.
Popsané principy vychází z filozofie Johna. C. Maxwella, předního světového autora knih o osobním rozvoji a leadershipu. Program doplňují myšlenky M. R. Coveyho, J. Welche a S. Jobse.

„Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné a dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních.“
                                                                                                                                                         -- John. C. Maxwell
 

OBSAH WORKSHOPU

1. LEADERSHIP 3. ÚROVNĚ – PRODUKCE (VÝSLEDKY)

Úvodní kapitola opakuje základní principy leadershipu, popisuje pět základních úrovní a detailně rozebírá pozitivní a negativní stránky klíčové třetí úrovně (výsledky). Zaměřujeme se na postupy, jak z této úrovně profitovat co nejvíce, případně dosáhnout ještě vyšší úrovně (reprodukce).

2. MYSLETE JINAK. MYSLETE JEDNODUŠE

Druhá kapitola otevírá problematiku jednoduchosti. Myslet jednoduše, tvořit smysluplné a jednoduché procesy je paradoxně nesmírně složité. Přinášíme příklady, jak tímto způsobem myslet a dosahovat lepších výsledků.

3. JAK TO VIDÍ GOOGLE

Třetí kapitola odkrývá tajemství leadershipu jedné z nejúspěšnějších firem současnosti. K základním předpokladům patří integrita každého pracovníka, nutnost sebepoznání a kontinuální osobní rozvoj. Program dále představuje základní pravidla sestavení a vedení výkonných týmů a upozorňuje na nezbytnost kontinuálně reagovat na dynamické změny ve společnosti. Google sází na vyrovnanost rozumové a emoční inteligence.

4. LEADERSKÉ VYSTOUPENÍ

Program uzavíráme přípravou a tréninkem leaderského vystoupení (cíle a jejich vyhodnocení, mé oddělení v rámci celku, mé očekávání a moje role). Tím uvádíme věci do reálného firemního života.

PŘÍNOSY

•  pochopení základních pravidel leadershipu a jejich dopadů na výkonné týmy
•  pochopení role lídra a dopadů cíleného rozvoje výkonných týmů (rozvoj schopností svých lidí a optimální využívání jejich potenciálu)
•  rozvoj osobní efektivity řídících pracovníků (zvýšení sebedůvěry a odstranění strachu ze selhání)
•  inspirace od nejlepších firem současnosti
•  praktický nácvik leaderského vystoupení

VÝSTUP

Růst interpersonálních kompetencí v oblasti chování a budování vztahů.
Posilnění pozice lídra s cílem plánovaného rozvoje výkonného týmu.
 

Více

XTM06   Týmová práce a komunikace

Program Týmová práce a komunikace rozšiřuje měkké dovednosti a podporuje angažovanost pro společné cíle a společné firemní hodnoty. Rovněž napomáhá vytvořit optimální podmínky pro dosažení kolektivní výkonnosti.
Ta je hlavním smyslem organizace a také důvodem, proč je management kriticky důležitým faktorem a týmová práce jedním z klíčových nástrojů, který mají manažeři k dispozici.

„Organizace se odlišují tím, zda dokáží přimět obyčejné lidi k tomu, aby dělali neobyčejné věci.“
                                                                                                                       -- Peter F. Drucker

OBSAH WORKSHOPU

1. NÁSTROJE ÚSPĚŠNÉ TÝMOVÉ PRÁCE
Nástroje úspěšné týmové práce čerpáme z publikace The Pfeiffer Book of Successful Team-Building Tools. Společně sestavujeme základní principy, na které se budeme ve všech následujících kapitolách odkazovat.

2. TÝMOVÉ ROZHODOVÁNÍ
Ve druhé kapitole se na workshopových hrách učíme postupům týmového rozhodování, které přináší téměř vždy kvalitnější výsledek než rozhodnutí individuální (výsledek je měřitelný). Kapitola je doplněna obecným nástrojem efektivního rozhodování.

3. DESET ZÁKONŮ TÝMOVÉ PRÁCE
Ve třetí kapitole objasňujeme vybrané zákony týmové práce, které mají reálný dopad na celkovou výkonnost i atmosféru v týmu. Zákony vycházejí ze stejných principů jako leadership v prvním vzdělávacím modulu a doplňují ho o rozměr spolupráce.

4. PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ OTEVŘENOU KOMUNIKACI
Předpokladem úspěchu a firemního rozvoje je cíleně vytvářet takové prostředí, ve kterém podporujeme otevřenou komunikaci. Popisujeme základní pravidla účinné komunikace, trénujeme vnímání a učíme se přijímat neočekávané.

PŘÍNOSY

•  stanovení základních stavebních kamenů úspěšné týmové práce
•  jasné nasměrování týmu na cíle organizace
•  objasnění důležitosti častějšího používání týmového rozhodování (měřitelná vyšší kvalita)
•  pochopení důležitosti každé pracovní pozice na celkovou výkonnost podniku (budování individuální odpovědnosti)
•  vytvoření vhodných podmínek pro otevřenou a srozumitelnou komunikaci
•  udržování nebo zvyšování atraktivity každého pracovního místa pro kvalifikované, schopné a ambiciózní lidi

VÝSTUP

Zlepšení týmové práce vedoucí k větší angažovanosti pro dosažení společných cílů.
Podpora otevřené a srozumitelné komunikace s cílem lepšího využití týmového potenciálu.
 

Více

Reference

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.