Vzdělávání v oblasti vyššího a středního managementu realizujeme výhradně formou uzavřených kurzů. Uzavřené kurzy pořádáme většinou mimo prostory dané společnosti, abychom docílili co možná největšího soustředění a odpoutání se od běžných denních pracovních povinností účastníků. Rádi vám doporučíme místa, která nabízejí vše potřebné. Tuto formu vzdělávání je vhodné využít k osobnímu rozvoji celých oddělení nebo větších pracovních týmů. Důležité je zaměření na individuální potřeby dané společnosti a proto nabízíme možnost úpravy daných modulů na míru vašim potřebám.

K uzavřeným kurzům nevypisujeme termín, pokud jste vybrali pro vás vhodný modul a chcete si sjednat termín, potřebujete s jeho výběrem poradit nebo se chcete podrobněji informovat, využijte některý z našich kontaktů.

XTS01   Osobní rozvoj & leadership

Program Osobní rozvoj & leadership otevírá sadu 6 vzdělávacích modulů z oblasti vzdělávání středního managementu. Modul vysvětluje principy osobního rozvoje, poskytuje vzácnou možnost sebereflexe a nabádá k zamyšlení nad osobním směřováním. V dalších kapitolách je rozvíjena samotná osobnost leadera a posilována zodpovědnost za tým. V přínosu jednotlivých leaderů pozorujeme obrovské rozdíly (zejména ve vnitřní motivaci přímých podřízených). Ta se následně odráží ve výsledcích.

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“
                                                                    -- Tomáš Baťa
 

OBSAH WORKSHOPU

1. OSOBNÍ ROZVOJ

Celý vzdělávací program zahajujeme poskytnutím sebereflexe a možností korekce našeho chování. Objasňujeme principy „zevnitř ven“, pomáháme sestavit systém osobního rozvoje.

2. MOTIVACE A OSOBNÍ VIZE

Na reálných modelech a příkladech vysvětlujeme, jak funguje naše motivace a jak ji můžeme zvýšit. Kapitola rovněž obsahuje soubor metod, jak vytvořit osobní vizi, která vnitřní motivaci buď spouští nebo udržuje.

3. ZÁKLADNÍ KONCEPT LEADERSHIPU

Ve třetí kapitole se již naplno věnujeme rozvoji leadera. Popisujeme pět základních úrovní a devět základních pravidel leadershipu. Vybíráme tři klíčová pravidla a objasňujeme jejich dopady na náš tým. Následně se věnujeme první a druhé úrovni (pozice a vztahy) a hledáme vhodné chování k dosažení třetí klíčové úrovně (výsledky).

4. LEADERSKÉ VYSTOUPENÍ

Program uzavíráme tréninkem komunikace s týmem a přípravou plnohodnotného leaderského vystoupení (cíle, podnik, očekávání, já a tým).

PŘÍNOSY

•  rozvoj osobní efektivity řídících pracovníků (zvýšení sebedůvěry a odstranění strachu ze selhání)
•  zvýšení schopnosti převzít iniciativu i zodpovědnost za osobní rozvoj
•  pochopení základních pravidel leadershipu a jejich dopadů na výkonné týmy
•  pochopení role lídra a dopadů cíleného rozvoje výkonných týmů (rozvoj schopností svých lidí a optimální využívání jejich dovedností)
•  definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti

VÝSTUP

Poskytnutí možnosti sebereflexe týkající se osobního rozvoje a zvýšení vnitřní motivace vedoucí k větší spokojenosti a vyrovnanosti.
Posilnění pozice leadera s cílem plánovaného rozvoje výkonných týmů.
 

Více

XTS02   Základy managementu

Program Základy managementu doplňuje sadu měkkých dovedností z prvního vzdělávacího modulu o dovednosti tvrdé (plánování, organizování, koordinace, kontrola apod.). Společně je sestaven kompletní seznam zodpovědností manažera. Poskytnuté nástroje pro klíčové
manažerské dovednosti dodávají manažerům potřebné sebevědomí k samostatnému rozhodování a vedou ke zvýšení produktivity jejich práce.

„Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní lidé.“
                                                                                                              -- John C. Maxwell
 

OBSAH WORKSHOPU

1. LEADERSHIP & MANAGEMENT
V úvodní kapitole porovnáváme roli manažera a roli leadera. Rozdělujeme jednotlivé dovednosti na měkké a tvrdé a vybíráme ty, které jsou klíčové pro naše firemní potřeby a danou pracovní pozici.

2. CÍLE A JEJICH VYHODNOCENÍ
Druhá kapitola tohoto programu popisuje principy stanovování cílů dle metodiky SMART a Balanced ScoreCard. Jde o čtyřdimenzionální pohled na výkonnost jednotlivých úseků s návrhem na jejich transparentní vyhodnocování.

3. ORGANIZACE; EFEKTIVNÍ PORADY
Na každé řídící úrovni je základní úlohou manažera prověřit organizaci svého úseku, přidělovat zodpovědnosti a kompetence vč. zastupitelnosti. Prostřednictvím efektivních porad se důležité informace dostávají seshora dolů a naopak. Tato kapitola nám pomůže zvládnout právě tyto dovednosti.

4. KONTROLA; DELEGOVÁNÍ
Program uzavíráme představením nástrojů kontroly práce a následné korekce. Podceňovaným, ale důležitým nástrojem je delegování. Pomáhá optimálně využít čas manažera a zároveň vychovat odborně zdatný tým.

PŘÍNOSY

•  rozvoj osobní efektivity řídících pracovníků (zvýšení sebedůvěry a odstranění strachu ze selhání)
•  zvýšení schopnosti stanovit a vysvětlit cíle
•  prověření organizační struktury jednotlivých úseků
•  koncentrace na činnosti přesahující denní rutinu
•  posílení odbornosti výkonných týmů (v jednotlivých odborných činnostech přesahují schopnosti a dovednosti samotného manažera)
•  zvýšení atraktivity a účinnosti porad
•  příprava na certifikační / recertifikační audit

VÝSTUP

Poskytnutí nástrojů pro rozvoj tvrdých dovedností manažera na každé řídící úrovni.
Skokové zvýšení výkonnosti týmů prostřednictvím vhodného stanovení cílů a jejich ukazovatelů, lepší organizace práce, posilování odbornosti týmů a efektivnější komunikace.
 

Více

XTS03   Personalistika pro manažery

Program Personalistika pro manažery poskytuje ucelený pohled na základní personální činnosti manažera.
Umožní z cílů organizace, resp. jednotlivých oddělení stanovit celkovou potřebu zaměstnanců, naplánovat obsazování volných pozic a výběr vhodných zaměstnanců vč. jejich adaptace. Následně jsou diskutovány možnosti řízení a hodnocení zaměstnanců. Součástí programu je i pohled na moderní systém odměňování, rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání.
Vzdělávací modul rovněž umožňuje poznat a pochopit sebe a následně druhé (typologie osobnosti) s cílem citlivého přidělování úloh, což je předpokladem jejich následného dosažení.

„Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených.“
                                                                                                                   -- John C. Maxwell
 

OBSAH WORKSHOPU

1. VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
Program zahajujeme rozdělením činností týkajících se personalistiky na ty, které dostáváme od HR jako podpůrné činnosti a ty, které musíme zvládnout sami. V této kapitole se rovněž věnujeme typologii osobnosti, protože tento personální nástroj stavíme na jednu z prvních příček. Následně sestavujeme základní zásady plánování a výběru zaměstnanců.

2. ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Druhou kapitolu věnujeme návrhům postupů uzavření dohod o pracovním výkonu a jejich vyhodnocování. Pokračujeme analýzou řídícího stylu jednotlivých manažerů a předkládáme čtyři základní styly vč. modelace jejich použití v jednotlivých situacích.

3. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Ve třetí kapitole sestavujeme postupy objektivního posouzení skutečného výkonu zaměstnanců za účelem jejich efektivního řízení. Kapitola je doplněna tréninkem pohovorů a řešení kritických situací.

4. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Program uzavíráme poskytnutím široké škály možností rozvoje zaměstnanců. Diskutujeme o nutnosti koncepčního přístupu a pozitivních dopadech rozvoje znalostí a dovedností na dosahování požadovaného výkonu.

PŘÍNOSY

•  udržování nebo zvyšování kapacity lidských zdrojů (plnění základní úlohy managementu)
•  vytvoření vhodných pracovních podmínek s respektováním individuality zaměstnanců
•  účinné řízení zaměstnanců s využitím situačního řídícího stylu vč. zvládnutí kritických situací
•  poskytování důležité zpětné vazby na očekávaný výkon zaměstnanců
•  základní pravidla výběru lidí (výběr nových pracovníků, obsazování nových pozic a oblast povyšování)
•  růst a rozvoj jednotlivců i týmů v souladu s měnícími se potřebami a příležitostmi

VÝSTUP

Poskytnutí základní sady personálních nástrojů vedoucí k lepšímu zajištění produktivity práce a efektivnosti pracovníků.
Cílem je poznat individualitu jednotlivých pracovníků a využít konkrétních předností a znalostí každého zaměstnance.
 

Více

XTS04   Týmová práce a komunikace

Program Týmová práce a komunikace rozšiřuje měkké dovednosti a podporuje angažovanost pro společné cíle a společné firemní hodnoty. Rovněž napomáhá vytvořit optimální podmínky pro dosažení kolektivní výkonnosti.
Ta je hlavním smyslem organizace a také důvodem, proč je management kriticky důležitým faktorem a týmová práce jedním z klíčových nástrojů, který mají manažeři k dispozici.

„Organizace se odlišují tím, zda dokáží přimět obyčejné lidi k tomu, aby dělali neobyčejné věci.“
                                                                                                                       -- Peter F. Drucker
 

OBSAH WORKSHOPU

1. NÁSTROJE ÚSPĚŠNÉ TÝMOVÉ PRÁCE
Nástroje úspěšné týmové práce čerpáme z publikace The Pfeiffer Book of Successful Team-Building Tools. Společně sestavujeme základní principy, na které se budeme ve všech následujících kapitolách odkazovat.

2. TÝMOVÉ ROZHODOVÁNÍ
Ve druhé kapitole se na workshopových hrách učíme postupům týmového rozhodování, které přináší téměř vždy kvalitnější výsledek než rozhodnutí individuální (výsledek je měřitelný). Kapitola je doplněna obecným nástrojem efektivního rozhodování.

3. DESET ZÁKONŮ TÝMOVÉ PRÁCE
Ve třetí kapitole objasňujeme vybrané zákony týmové práce, které mají reálný dopad na celkovou výkonnost i atmosféru v týmu. Zákony vycházejí ze stejných principů jako leadership v prvním vzdělávacím modulu a doplňují ho o rozměr spolupráce.

4. PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ OTEVŘENOU KOMUNIKACI
Předpokladem úspěchu a firemního rozvoje je cíleně vytvářet takové prostředí, ve kterém podporujeme otevřenou komunikaci. Popisujeme základní pravidla účinné komunikace, trénujeme vnímání a učíme se přijímat neočekávané.

PŘÍNOSY

•  stanovení základních stavebních kamenů úspěšné týmové práce
•  jasné nasměrování týmu na cíle organizace
•  objasnění důležitosti častějšího používání týmového rozhodování (měřitelná vyšší kvalita)
•  pochopení důležitosti každé pracovní pozice na celkovou výkonnost podniku (budování individuální odpovědnosti)
•  vytvoření vhodných podmínek pro otevřenou a srozumitelnou komunikaci
•  udržování nebo zvyšování atraktivity každého pracovního místa pro kvalifikované, schopné a ambiciózní lidi

VÝSTUP

Zlepšení týmové práce vedoucí k větší angažovanosti pro dosažení společných cílů.
Podpora otevřené a srozumitelné komunikace s cílem lepšího využití týmového potenciálu.
 

Více

Střední managementStřední managementStřední managementStřední management

Reference

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.