Vzdělávání zařazené do kategorie Dodavatelé koncernu Volkswagen bylo vypracováno ve spolupráci s bratislavským závodem. Jelikož jsme firma realizující vzdělávání v oblasti logistiky a procesu vzniku vozidla v samotném závodě Volkswagen Slovakia s nadprůměrnou zpětnou vazbou, byli jsme představeni na dodavatelském dnu (r. 2018) jako doporučená firma pro rozvoj jejich dodavatelů.

Otevřené kurzy pořádáme většinou v Praze, Bratislavě a v Černé Hoře u Brna. Tuto formu vzdělávání je vhodné využít k osobnímu rozvoji jednotlivých pracovníků. Důležitá je možnost výměny názorů a zkušeností s lidmi z jiných firem. Otevřené kurzy, ke kterým je vypsán termín, jsou označeny barevným políčkem s datem a místem konání. Pokud máte zájem o interní vzdělávání nebo se prostě jen chcete dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat.

Forma uzavřeného kurzu je vhodná pro společnosti, kde je potřeba proškolit celá oddělení nebo větší pracovní týmy. Doporučujeme použití prostor mimo firmu. Rádi vám doporučíme místa, která nabízejí vše potřebné.

XTV01   Panelová analýza logistického řetězce

Programem Panelová analýza logistického řetězce obvykle zahajujeme dlouhodobou spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje týmů logistiky a nákupu. Modul vnímáme jako neformální audit informačních a materiálových toků s cílem popisu hlavního firemního procesu (mimo proces výrobní) a odhalení úzkých míst.

Jelikož se jedná o panelové zobrazení celého procesu, poskytujeme účastníkům možnost jednoduchého a rychlého poznání jednotlivých souvislostí. To vede k pochopení potřeb interních, resp. externích zákazníků.

Program je vždy velmi pozitivně hodnocen a umožňuje skokové zvýšení výkonnosti logistiky a nákupu.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. MODERNÍ TRENDY LOGISTIKY 21. STOLETÍ
V úvodní kapitole je účastníkům představen vzorový proces logistiky 4.0. Účastníci mají možnost diskutovat o ideálním nastavení procesů v moderním pojetí logistiky a vytvořit si ucelený pohled na integrované logistické řetězce.

2. MAPOVÁNÍ HLAVNÍHO FIREMNÍHO PROCESU
Nejdelší část workshopu je věnována mapování reálných logistických procesů, využívání informačních systémů a přidělených zodpovědností včetně zastupitelnosti. Průběžně diskutujeme o možnostech dělat věci jinak.

3. ODHALENÍ ÚZKÝCH MÍST
V dalším kroku rekapitulujeme celý proces a díváme se na něj z hlediska fungování, výkonnosti či možných rizik. Vyhodnocujeme nejlépe a nejhůře fungující procesy. Vše je detailně vysvětleno a následně vizualizováno.

4. DEFINOVÁNÍ PRIORIT
Program uzavíráme soupisem úzkých míst. Následně účastníci workshopu sami vybírají ta úzká místa procesu, která je při každodenní práci omezují nejvíce. Sestavujeme konečný seznam a u prvních tří diskutujeme o možnostech nápravných opatření.

PŘÍNOSY

 • popis hlavního firemního procesu vč. zodpovědností a využití informačních systémů.
 • definování jasných rozhraní jednotlivých procesů
 • prověření dostupnosti pracovních instrukcí a používání formulářů
 • odhalení úzkých míst s návrhem na jejich odstranění
 • návrhy na změnu zodpovědností
 • návrhy na měření logistických procesů


VÝSTUP
Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, editovatelný flow-chart hlavního firemního procesu a soupis úzkých míst (vytvořený samotnými účastníky workshopu).
Výstup slouží jako podklad pro vypracování dlouhodobého konceptu rozvoje logistických týmů.

Produktový list Koncernový dodavatel - XTV01 Panelová analýza logistického řetězce ke stažení

Více

XTV02   Automotive minimum

Program Automotive minimum nabízí ucelený pohled na základní prvky světa automobilového průmyslu. Účastníkům bude nabídnut pohled na logistickou síť Volkswagenu Slovakia a jeho dodavatelů jednotlivých úrovní z širší perspektivy.

Účastníci se budou moci seznámit s Volkswagen Production Systemem s vysvětlením základů tohoto konceptu a terminologií s ním spjatou. Nosným tématem jsou principy efektivních logistických procesů, které jsou vnímány jako základní vědomostní osa moderní logistiky.

V neposlední řadě pak bude účastníkům představena Logistika 4.0 a moderní trendy v logistice.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. LOGISTICKÁ SÍŤ
Úvodní kapitola podává pohled na logistiku z širší perspektivy a ukazuje začlenění dodavatele do logistické sítě. Definuje rozdíly mezi „JIT/JIS-dodavateli“ a „dodavateli nakupovaných dílů“ a zabývá se mírou horizontální a vertikální integrace podniku v celé logistické síti.

2. PRINCIPY VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ
Druhá kapitola workshopu seznamuje účastníky s principy výrobních systémů s odkazem zejména na Volkswagen Production System, a to včetně vysvětlení základní terminologie.

3. PRINCIPY EFEKTIVNÍCH LOGISTICKÝCH PROCESŮ
V nejdůležitější kapitole se účastníci dozví, které principy jsou stěžejní pro optimální fungování logistických procesů. Na modelových příkladech si budou moci vyzkoušet, jak principy snadno uvést do praxe a začít je používat.

4. LOGISTIKA 4.0, MODERNÍ TRENDY V LOGISTICE
Poslední kapitola přináší stručné seznámení s „Logistikou 4.0“. Rovněž se zabývá moderními trendy a použitím nových technologií v logistice.

PŘÍNOSY

 • vysvětlení základní terminologie logistiky včetně logistického žargonu
 • pochopení základního postavení logistiky v rámci výrobního podniku a návazností na ostatní podnikové úseky
 • uvědomění si pozice firmy v rámci logistické sítě
 • uvědomění si míry integrace firmy a závazků z ní vyplývajících
 • představení možnosti nastavení optimálního logistického procesu

VÝSTUP
Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavení logistických procesů včetně efektivního nastavení dodavatelsko-odběratelské spolupráce.

Produktový list Koncernový dodavatel - XTV02 Automotive minimum ke stažení

Více

XTV03   Předsérie, řízení technických změn

Modul Předsérie a řízení technických změn nabízí srozumitelné vysvětlení časových souvislostí při náběhu automotive projektu. Účastníci kurzu budou seznámeni s jednotlivými milníky procesu vzniku produktu s důrazem na klíčové body pro dodavatele. Na praktických příkladech se dozví, které důležité dokumenty jsou spojeny s jednotlivými milníky a jak s nimi správně nakládat. Pro úplnost vysvětlení je výklad doplněn o důležitý pohled ze strany kvality.

Blok řízení technických změn popisuje komplikované koncernové prostředí a dopady technických změn zejména na procesy logistiky a plánování výroby. Vysvětleny jsou oba základní typy technických změn (vývojové technické změny a technické změny reagující na provoz vozidla a úsporu nákladů).
 

OBSAH WORKSHOPU

1. PEP PROCES - MILNÍKY
První kapitola si klade za cíl seznámit účastníky s dodavatelsky důležitými milníky PEP procesu zejména ve fázi vývoje produktu a přípravy výroby. Důraz je kladen na pochopení časových souvztažností v PEP procesu a úlohu dodavatele v celém procesu.

2. LOGISTICKÁ DOKUMENTACE
Druhá kapitola je zaměřena na logistickou dokumentaci vztaženou k jednotlivým milníkům procesu vzniku vozidla včetně praktických ukázek.

3. PLÁNOVÁNÍ PŘEDSÉRIE
Ve třetí kapitole se účastníci dozví, jak probíhá komunikace mezi dodavateli a VW od nominace dodavatelů přes zadání dodavatele do systému až po zřízení plnohodnotné EDI komunikace mezi oběma partnery. Součástí kapitoly je zmínka o rozdílech mezi náběhem dodavatele nakupovaných dílů a JIT- dodavatele.

4. ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZMĚN
Poslední kapitola je klíčová pro pochopení různých typů technických změn. Mapuje celý proces řízení změn v rámci koncernu Volkswagen a na modelových příkladech vysvětluje jednotlivé postupy.

PŘÍNOSY

 • vysvětlení základních milníků procesu vzniku vozidla
 • pochopení procesů při náběhu
 • zlepšení materiálového hospodářství
 • zefektivnění komunikace se zákazníkem
 • lepší kontrola náběhu projektu

VÝSTUP
Růst odbornosti a kompetentnosti v oblasti předsériové logistiky, rané fázi projektů a oblasti řízení technických změn.

Pro efektivní absolvování tohoto workshopu doporučujeme alespoň minimální znalost sériové logistiky.

Produktový list Koncernový dodavatel - XTV03 Předsérie, řízení technických změn ke stažení

Více

XTV04   Sériová logistika

Program Sériová logistika uzavírá čtyřdílnou sérii workshopů zaměřených na specifika logistiky a nákupu v automotive světě. Otevírá cestu k plnému využití potenciálu spolupráce dodavatele a odběratele. Obsahuje pohled v obou klíčových rovinách, a to zákazník-firma, firma-dodavatel.

Pro optimální nastavení dodavatelsko-odběratelské spolupráce musí být zúčastnění schopni vidět problematiku informačních a materiálových toků očima našich zákazníků, resp. dodavatelů.

Podstatná část programu je problematice nastavení materiálových dispozic.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. INFORMAČNÍ A MATERIÁLOVÉ TOKY
Úvodní část workshopu je zaměřena na tok informací a materiálu. Účastníci se dozví, kdy a jak se disponent poprvé dostane do kontaktu s výrobním plánem a na jakém principu tyto informace přicházejí. Součástí kapitoly je vysvětlení odvolávek (LAB, FAB), referenčních dat či problematiky kumulativních součtů.

2. NASTAVENÍ MATERIÁLOVÝCH DISPOZIC
Druhá kapitola je klíčová pro výkonnost materiálových dispozic. Zabývá se problematikou toku informací a materiálu, nutností znalosti kontraktů vč. logistických konceptů a dohod o kvalitě. Kapitolu doplňuje trénink komunikace v modelových krizových situacích.

3. OBALY A OBALOVÁ KONTA / BEHÄLTERMANAGEMENT
Třetí kapitola je zaměřena na pasivní prvky logistiky - zboží procházející logistickým řetězcem a obalový materiál. Zabývá se otázkou volby vratných, resp. nevratných obalů a jejich vývojem.

4. DOPRAVA, TRANSPORT
Poslední kapitola se dotýká hned několika témat spojených s dopravou a transportem. Vysvětluje jednotlivé druhy smluv a dohod, INCOTERMS či volbu pojištění. Podává účastníkům vysvětlení, jak efektivně volit typy nákladních vozidle s ohledem na různá kritéria (€, čas, legislativa ...)

PŘÍNOSY

 • pochopení souvislostí podnikové logistiky a jejího okolí
 • schopnost efektivní komunikace v rámci logistické sítě
 • schopnost efektivní komunikace a samostatného rozhodování v oblastech péče o zákazníka a dodavatelské sítě
 • schopnost částečného řízení logistických nákladů
 • definování priorit pro koncentraci na důležité vybrané činnosti
 • rozvoj osobní efektivity jednotlivců

VÝSTUP
Pochopení logistické sítě (především vztahu firma-dodavatel) způsobuje posílení zodpovědnosti za pracovní výkon a skokové zvýšení jeho kvality. Správné nastavení materiálových dispozic nebo efektivní volba dopravy má přímý vliv na snižování logistických nákladů.

Produktový list Koncernový dodavatel - XTV04 Sériová logistika ke stažení

Více

Koncernový dodavatelKoncernový dodavatelKoncernový dodavatelKoncernový dodavatel

Hodnocení otevřených kurzů logistiky

Odborná kvalifikace

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Hodnocení otevřených kurzů nákupu

Odborná kvalifikace

Srozumitelnost podání

Zodpovězení otázek

Celkové hodnocení

Počet zpracovaných<br />logistických témat

Počet zpracovaných
logistických témat

Počet vyškolených<br />logistiků a nákupčích

Počet vyškolených
logistiků a nákupčích

Průměrná praxe lektorů<br />(měsíce)

Průměrná praxe lektorů
(měsíce)

Počet stálých klientů

Počet stálých klientů

Reference

Certifikace

Certifikace firmy X-COMPANY je trojúrovňová: certifikovaný logistik L - XL - XXL (Certifikovaný manažer logistiky). Opírá se o náš komplexní modulární systém vzdělávání (9-modulový program dlouhodobého vzdělávání s titulem Logistika jako součást strategického řízení firmy). Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu. Do jednotlivých modulů jsou postupně zapracovávána témata podle požadavků kladených na uchazeče Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL). O certifikaci v rámci České republiky řízeného na národní úrovni Národní certifikační radou (NCR) při České logistické asociaci (ČLA) se můžete dočíst na stránkách ČLA.

Certifikovaný logistik / Certifikovaný manažer logistiky

Naše certifikace vychází z potřeb většiny firem a k dnešnímu dni je trojúrovňová. V hierarchii řízení firem je nejvýše představenstvo (board = úroveň B). Představenstvu se zodpovídá ředitel, případně generální ředitel (úroveň B-1). Manažer logistiky, případně ředitel logistiky je pro nás tedy úroveň B-2, zástupci, supervizoři, specialisti jsou v kategorii B-3, ostatní administrativní pracovníci logistiky spadají do kategorie B-4. Stejnou logiku vnášíme i do naší certifikace, jelikož odráží potřeby většiny firem a my to respektujeme.

Certifikovaný logistik L

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 2, 3 a 5

Certifikovaný logistik XL

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 3, 5 a 6

Certifikovaný logistik XXL

minimální počet modulů: 5
povinné moduly: 3, 6, 7 a 8

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Chcete být informováni o konání kurzů?Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností X-COMPANY, s.r.o. naleznete v Ochrana osobních údajů.