Vzdelávanie v oblasti logistiky a nákupu realizujeme formou otvorených aj uzavretých kurzov. Otvorené kurzy organizujeme väčšinou v Prahe, Bratislave a Čiernej Hore u Brna. Túto formu vzdelávania je vhodné využiť na osobný rozvoj jednotlivých pracovníkov. Dôležitá je možnosť výmeny názorov a skúseností s ľuďmi z iných firiem. Otvorené kurzy, ku ktorým je vypísaný termín, sú označené farebným políčkom s dátumom a miestom konania. Pokiaľ máte záujem o interné vzdelávanie, alebo sa jednoducho len chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Forma uzavretého kurzu je vhodná pre spoločnosti, kde je potrebné preškoliť celé oddelenia, alebo väčšie pracovné tímy. Odporúčame použiť priestor mimo firmu. Radi Vám doporučíme miesta, ktoré ponúkajú všetko potrebné.

XTN01   Špecifiká nákupu v automobilovom priemysle

Program Špecifiká nákupu v automobilovom priemysle predstavuje praktický nástroj, ktorý pomáhá nákupcom zamerať sa na najdôležitejšie činnosti. To vedie k optimálnemu nastaveniu výkonnosti všetkých dodávateľov.

Postupy, ktoré vysvetľujeme na praktických príkladoch, umožňujú účastníkom zvládnuť a aplikovať základný štruktúrovaný nákupný proces, a to vrátane definície vyvážených ukazovateľov výkonnosti nákupu.

OBSAH WORKSHOPU

1. TEÓRIE A TRENDY

V úvodnej kapitole otvárame problematiku postavenia nákupu v rámci firmy. Popisujeme špecifiká nákupu automobilového priemyslu, situáciu firmy v rámci logistickej siete a z nej vyplývajúce úlohy pre nákupné oddelenie.

2. DOKUMENTÁCIA A MERANIE

Druhá kapitola je zameraná na popis kompletnej nákupnej dokumentácie vrátane predstavenia dodatkov nákupného kontraktu (logistický koncept a dohoda o kvalite). Návrh merania výkonnosti nákupu je postavený na koncepte Balanced Scorecard, teda na komplexnom pokrytí.

3. ORGANIZÁCIA NÁKUPU A KALKULÁCIE

Tretia kapitola je zameraná na popis rozdielnych postupov pri rozlišných cieľoch jednotlivých situácií (inak nakupujeme ak je cieľom znižovanie nákladov, inak ak chceme dosiahnuť zvýšenie kvality či zníženie nákupného rizika). Na praktickom príklade je predstavená kalkulácia ako základ cenového vyjednávania.

4. PRÁCA S DODÁVATEĽOM

Kapitolu uzatvárame predstavením možností monitoringu dodávateľskej siete. Nasleduje návrh vhodného poskytovania spätnej väzby na výkonnosť jednotlivých dodávateľov a ich následný rozvoj.

PRÍNOSY

•  rozšírenie rozhľadu v oblasti moderného nastavenia nákupných procesov
•  schopnosť efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania v oblastiach prípravy a realizácie nákupu
•  rozčlenenie nákupov podľa jednotlivých nákupných cieľov a schopnosť flexibilne prispôsobiť nákupný proces
•  definovanie priorít potrebných na výber dôležitých činností
•  schopnosti určenia komplexnej sady kritérií, ktoré vyhodnocujú výkonnosť nákupu ako celku
•  pochopenie nutnosti rozvoja dodávateľov

VÝSTUP

Rast odbornosti a kompetentnosti v používaní odlišných nákupných postupov (uvedomiť si, že každá nákupná situácia je jedinečná) vrátane cieleného rozvoja dodávateľov.
Aktívny prístup k pochopeniu potrieb interných zákazníkov a ich prenos do nákupného procesu. Jasné určenie dopadov výberu konkrétneho dodávateľa v rámci celého realizovaného projektu.

 

Produktový list Špecifiká nákupu v automobilovom priemysle k stiahnutiu

Viac

XTN02   Operatívny a strategický nákup v praxi

Program Operatívny a strategický nákup v praxi predstavuje praktický nástroj, ktorý pomáhá pochopiť zodpovednosti a kompetencie jednotlivých úrovní nákupu a ich rozdielne pohľady na riešenie rôznych nákupných situácií.

Postupy, ktoré vysvetľujeme na praktických príkladoch, umožňujú účastníkom kurzu lepšie riadiť a optimálne nastavovať dodávateľské reťazce. Postupy takisto pomáhajú dosahovať ciele spoločnosti, najmä v oblasti zabezpečenia materiálových vstupov s dosiahnutím optimálnych nákupných nákladov.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. POSTAVENIE NÁKUPU V ORGANIZÁCII

V úvodnej kapitole otvárame problematiku postavenia nákupu v rámci firmy aj vzťahu k systému managementu kvality. Na konkrétnych príkladoch popisujeme úlohy strategického a operatívneho nákupu a hľadáme optimálnu úroveň spolupráce.

2. NÁKUPNÉ ALIANCIE

Druhá kapitola je zameraná na rôzne možnosti spolupráce nákupu „za hranice firmy“. Otvára tému obrovských nevyužitých úspor, hlavne v oblasti nepriameho materiálu a služieb.

3. VYJEDNÁVANIE

Tretia kapitola popisuje prípravu a proces vyjednávania. Vychádzame z jasnej definície toho, čo sa má dosiahnuť v každom jednotlivom nákupe (definícia rôznych nákupných cieľov a z nich vyplývajúcich nákupných postupov). Dotkneme sa aj problematiky vyjednávania so silným (predpísaným / monopolným) dodávateľom. Koncentrujeme se na výstup výhra-výhra.

4. LOGISTICKÝ KONCEPT A DOHODA O KVALITE

Aby sme zabezpečili optimálne vstupy pre realizáciu nášho produktu, musia kľúčové oddelenia nákupu, logistiky a kvality veľmi úzko a efektívne spolupracovať. A to nielen v horeuvedenej dokumentácii, ale aj cielenom rozvoji dodávateľov.

PRÍNOSY

•  rozšrenie rozhľadu v oblasti moderného nastavenia nákupných procesov
•  jasné a konkrétne námety na zníženie nákupných nákladov u všetkých nakupovaných skupín
•  príprava komplexnej nákupnej dokumentácie (nákupný kontrakt, logistický koncept a dohoda o kvalite)
•  zlepšenie tímovej spolupráce (najmä nákup, logistika a kvalita) s cieľom vybudovať silnú dodávateľskú sieť
•  zefektívnenie spolupráce často dislokovaného strategického a operatívneho nákupu

VÝSTUP

Rast odbornosti a kompetencií v pochopení konkrétnej pozície aj úloh nákupu v rámci celej organizácie. Definícia rozhrania strategického a operatívneho nákupu, rozdelenie konkrétnych nákupnych cieľov a predstavenie postupov na ich dosiahnutie.
Konkrétne námety na zlepšenie nákupných postupov u všetkých kľúčových nakupovaných skupin (priamy a nepriamy materiál, investície a služby).
 

Produktový list Operatívny a strategický nákup v praxi k stiahnutiu

Viac

Hodnotenie otvorených kurzov logistiky

Odborná kvalifikácia

Zrozumiteľnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Hodnotenie otvorených kurzov nákupu

Odborná kvalifikácia

Zrozumitelnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Počet zpracovaných<br />logistických tém

Počet zpracovaných
logistických tém

Počet vyškolených<br />logistov a nákupcov

Počet vyškolených
logistov a nákupcov

Priemerná prax<br />lektorov (mesiace)

Priemerná prax
lektorov (mesiace)

Počet stálych<br />klientov

Počet stálych
klientov

Referencie

Certifikace

Certifikace firmy X-COMPANY je trojúrovňová: certifikovaný logistik L - XL - XXL (Certifikovaný manažer logistiky). Opírá se o náš komplexní modulární systém vzdělávání (9-modulový program dlouhodobého vzdělávání s titulem Logistika jako součást strategického řízení firmy). Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu. Do jednotlivých modulů jsou postupně zapracovávána témata podle požadavků kladených na uchazeče Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL). O certifikaci v rámci České republiky řízeného na národní úrovni Národní certifikační radou (NCR) při České logistické asociaci (ČLA) se můžete dočíst na stránkách ČLA.

Certifikovaný logistik / Certifikovaný manažer logistiky

Naše certifikace vychází z potřeb většiny firem a k dnešnímu dni je trojúrovňová. V hierarchii řízení firem je nejvýše představenstvo (board = úroveň B). Představenstvu se zodpovídá ředitel, případně generální ředitel (úroveň B-1). Manažer logistiky, případně ředitel logistiky je pro nás tedy úroveň B-2, zástupci, supervizoři, specialisti jsou v kategorii B-3, ostatní administrativní pracovníci logistiky spadají do kategorie B-4. Stejnou logiku vnášíme i do naší certifikace, jelikož odráží potřeby většiny firem a my to respektujeme.

Certifikovaný logistik L

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 2, 3 a 5

Certifikovaný logistik XL

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 3, 5 a 6

Certifikovaný logistik XXL

minimální počet modulů: 5
povinné moduly: 3, 6, 7 a 8

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Telefón +420 608 881 818

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?Vami uvedené osobné údaje budú využívané výhradne k reakcii na Vami dopytovanú službu. Viacej informácii o spracovaní osobných údajov spoločnosti X-COMPANY, s.r.o. nájdete v Ochrana osobných údajov.