SK text...

XTV01   Panelová analýza logistického reťazca

Programom Panelová analýza logistického reťazca zvyčajne zahajujeme dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania a rozvoja tímov logistiky a nákupu. Modul vnímame ako neformálny audit informačných a materiálových tokov s cieľom popisu hlavného firemného procesu (okrem výrobného procesu) a odhalenie úzkych miest.

Keďže sa jedná o panelové zobrazenie celého procesu, poskytujeme účastníkom možnosť jednoduchého a rýchleho spoznania jednotlivých súvislostí. To vedie k pochopeniu potrieb interných, resp. externých zákazníkov.

Program je vždy veľmi pozitivne hodnotený a umožňuje skokové zvýšenie výkonnosti logistiky a nákupu.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. MODERNÉ TRENDY LOGISTIKY 21. STOROČIA
V úvodnej kapitole je účastníkom predstavený vzorový proces logistiky 4.0. Účastníci majú možnosť diskutovať o ideálnom nastavení procesov v modernom poňatí logistiky a vytvoriť si ucelený pohľad na integrované logistické reťazce.

2. MAPOVANIE HLAVNÉHO FIREMNÉHO PROCESU
Nejdlhšia časť workshopu je venovaná mapovaniu reálných logistických procesov, využívániu informačných systémov a pridelených zodpovedností vrátane zastupitelnosti. Priebežne diskutujeme o možnostiach ako robiť veci inak.

3. ODHALENIE ÚZKÝCH MIEST
V ďalšom kroku rekapitulujeme celý proces a pozeráme sa na neho z hľadiska fungovania, výkonnosti či možných rizík. Vyhodnocujeme najlepšie a najhoršie fungujúce procesy. Všetko je detailne vysvetlené a potom vizualizované.

4. DEFINOVANIE PRIORÍT
Program uzatvárame súpisom úzkych miest. Potom účastníci workshopu sami vyberajú tie úzke miesta procesu, ktorá ich obmedzujú najviac pri každodennej práci. Zostavujeme konečný zoznam a u prvých troch diskutujeme o možnostiach nápravných opatrení.

PRÍNOSY

 • popis hlavného firemného procesu vč. zodpovedností a využitia informačných systémov.
 • definovanie jasných rozhraní jednotlivých procesov
 • proverenie dostupnosti pracovných inštrukcií a používania formulárov
 • odhalenie úzkých miest s návrhom na ich odstránenie
 • návrhy na zmenu zodpovedností
 • návrhy na meranie logistických procesov

VÝSTUP
Záverečná správa obsahujúca popis projektu, editovateľný flow-chart hlavného firemného procesu a súpis úzkých miest (vytvorený samotnými účastníkmi workshopu).
Výstup slúži ako podklad pre vypracovanie dlhodobého konceptu rozvoja logistických tímov.

Produktový list Koncernový dodávateľ - Panelová analýza logistického reťazca k stiahnutiu

Viac

XTV02   Automotive minimum

Program Automotive minimum ponúka ucelený pohľad na základné prvky sveta automobilového priemyslu. Účastníkom bude ponuknutý pohľad na logistickú sieť Volkswagenu Slovakia a jeho dodávateľov jednotlivých úrovní zo širšej perspektívy.

Účastníci sa budú môcť zoznámiť s Volkswagen Production System, spolu s vysvetlením základov tohto konceptu a s ním spätou terminológiou. Nosnou témou sú princípy efektívnych logistických procesov, ktoré sú vnímané ako základná vedomostná osa modernej logistiky.

V neposlednej rade potom bude účastníkom predstavená Logistika 4.0 a moderné trendy v logistike.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. LOGISTICKÁ SIEŤ
Úvodná kapitola podáva pohľad na logistiku z širšej perspektívy a ukazuje začlenenie dodávateľa do logistickej siete. Definuje rozdiely medzi „JIT/JIS-dodavateľmi“ a „dodavateľmi nakupovaných dielov“ a zaoberá sa mierou horizontálnej a vertikálnej integrácie podniku v celej logistickej sieti.

2. PRINCÍPY VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
Druhá kapitola workshopu zoznamuje účastníkov s princípmi výrobných systémov s odkazom najmä na Volkswagen Production System, a to vrátane vysvetlenia základnej terminológie. 

3. PRINCÍPY EFEKTÍVNYCH LOGISTICKÝCH PROCESOV
V najdôležitejšej kapitole sa účastníci dozvedia, ktoré princípy sú zásadné pre optimálne fungovanie logistických procesov. Na modelových príkladoch si budú môcť vyskúšať, ako princípy uviesť ľahko do praxe a začať ich používať.

4. LOGISTIKA 4.0, MODERNÉ TRENDY V LOGISTIKE
Posledná kapitola prináša stručné zoznámenie s „Logistikou 4.0“. Takisto sa zaoberá modernými trendmi a použitím nových technológií v logistike.

PRÍNOSY

 • vysvetlenie základnej terminológie logistiky vrátane logistického žargónu
 • pochopenié základného postavenia logistiky v rámci výrobného podniku a náväzností na ostatné podnikové úseky
 • uvedomenie si pozície firmy v rámci logistickej siete
 • uvedomenie si miery integrácie firmy a záväzkov z nej vyplývajúcich
 • predstavenie možností nastavenia optimálneho logistického procesu

VÝSTUP
Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavenia logistických procesov vrátane efektívneho nastavenia dodávateľsko-odberateľskej spolupráce.

Produktový list Koncernový dodávateľ - Automotive minimum k stiahnutiu

Viac

XTV03   Predséria, riadenie technických zmien

Modul Predséria a riadenie technických zmien ponúka zrozumitelné vysvetlenie časových súvislostí pri nábehu automotive projektu. Účastníci kurzu budou zoznámení s jednotlivými míľníkmi procesu vzniku produktu s dôrazom na kľúčové body pre dodávateľov. Na praktických príkladoch sa dozvie, ktoré dôležité dokumenty sú spojené s jednotlivými miľnikmi a ako s nimi správne zaobchádzať. Pre úplnosť vysvetlení je výklad doplnený o dôležitý pohľad zo strany kvality.

Blok riadenia technických zmien popisuje komplikované koncernové prostredie a dopady technických zmien najmä na procesy logistiky a plánovania výroby. Vysvetlené sú oba základné typy technických zmien (vývojové technické zmeny a technické zmeny reagujúce na prevádzku vozidla a úsporu nákladov).
 

OBSAH WORKSHOPU

1. PEP PROCES - MÍĽNIKY
První kapitola si kladIe za cieľ zoznámiť účastníkov s dodávateľsky dôležitými míľníkmi PEP procesu najmä vo fázi vývoja produktu a prípravy výroby. Dôraz je kladený na pochopenie časových súvislostí v PEP procese a úlohu dodávateľa v celom procesu.

2. LOGISTICKÁ DOKUMENTÁCIA
Druhá kapitola je zameraná na logistickú dokumentáciu ,ktorá sa týka jednotlivých míľnikov procesu vzniku vozidla a to vrátane praktických príkladov.

3. PLÁNOVANIE PREDSÉRIE
V tretej kapitole sa účastníci dozvedia, ako prebieha komunikácia medzi dodávateľmi a Volkswagenom od nominácie dodávateľov cez zadanie dodávateľa do systému až po vytvorenie plnohodnotnej EDI komunikácie medzi obidvoma partnermi. Súčasťou kapitoly je zmienka o rozdieloch medzi nábehom dodávateľa nakupovaných dielov a JIT- dodávateľa.

4. RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN
Posledná kapitola je kľúčová pre pochopenie rôznych typov technických zmien. Mapuje celý proces riadenia zmien v rámci koncernu Volkswagen a na modelových príkladoch vysvetluje jednotlivé postupy.

PRÍNOSY

 • vysvetlenie základných míľníkov procesu vzniku vozidla
 • pochopenie procesov pri nábehu
 • zlepšenie materiálového hospodárstva
 • zefektívnenie komunikácie so zákazníkom
 • lepšia kontrola nábehu projektu

VÝSTUP
Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti predsériovej logistiky, rannej fázy projektov a oblasti riadenia technických zmien.
Pre efektívne absolvovanie tohto workshopu odporúčame aspoň minimálnu znalosť sériovej logistiky.

Produktový list Koncernový dodávateľ - Predséria, riadenie technických zmien k stiahnutiu

Viac

XTV04   Sériová logistika

Program Sériová logistika uzatvára štvordielnu sériu workshopov zameraných na špecifiká logistiky a nákupu v automotive svete. Otvára cestu k plnému využitiu potenciálu spolupráce dodávateľa a odberateľa. Obsahuje pohľad v oboch kľúčových rovinách, a to zákazník-firma, firma-dodávateľ.

Pre optimálne nastavenie dodávateľsko-odberateľskej spolupráce musia byť zúčastnení schopní vidieť problematiku informačných a materiálových tokov očami našich zákazníkov, resp. dodávateľov.

Podstatná část programu je věnovaná problematike nastavenia materiálových dispozícií.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. INFORMAČNÉ A MATERIÁLOVÉ TOKY
Úvodná časť workshopu je zameraná na tok informácií a materiálu. Účastníci sa dozvedia, kedy a ako sa disponent po prvý raz dostane do kontaktu s výrobným plánom a na akom princípe tieto informácie prichádzajú. Súčasťou kapitoly je vysvetlenie odvolávok (LAB), referenčných dát či problematiky kumulatívnych súčtov.

2. NASTAVENIE MATERIÁLOVÝCH DISPOZÍCIÍ
Druhá kapitola je kľúčová pre výkonnosť materiálových dispozícií. Zaoverá sa problematikou toku informácií a materiálu, nutnosťou znalosti kontraktů vrátane logistických konceptov a dohôd o kvalite. Kapitolu dopĺňa tréning komunikácie v modelových krízových situáciach.

3. OBALY A OBALOVÉ KONTÁ / BEHÄLTERMANAGEMENT
Tretia kapitola je zameraná na pasívne prvky logistiky - tovar prechádzajúci logistickým reťazcom a obalový materiál. Zaoberá sa otázkou voľby vratných, resp. nevratných obalov a ich vývojom.

4. DOPRAVA, TRANSPORT
Posledná kapitola sa dotýka naraz niekoľkých tém spojených s dopravou a transportom. Vysvetluje jednotlivé druhy zmlúv a dohôd, INCOTERMS či volbu poistenia. Podáva účastníkom vysvetlenie, ako efektívne voliť typy nákladných vozidiel s ohľadom na rôzne kritéria (€, čas, legislatíva ...)

PRÍNOSY

 • pochopenie súvislostí podnikovej logistiky a jej okolia
 • schopnosť efektívnej komunikácie v rámci logistickej siete
 • schopnosť efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania v oblastiach starostlivosti o zákazníka a dodávateľskej siete
 • schopnosť čiastočného riadenia logistických nákladov
 • definovanie priorít pre koncentráciu na dôležité vybrané činnosti
 • rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov

Viac

Koncernový dodávateľKoncernový dodávateľKoncernový dodávateľKoncernový dodávateľ

Hodnotenie otvorených kurzov logistiky

Odborná kvalifikácia

Zrozumiteľnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Hodnotenie otvorených kurzov nákupu

Odborná kvalifikácia

Zrozumitelnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Počet zpracovaných<br />logistických tém

Počet zpracovaných
logistických tém

Počet vyškolených<br />logistov a nákupcov

Počet vyškolených
logistov a nákupcov

Priemerná prax<br />lektorov (mesiace)

Priemerná prax
lektorov (mesiace)

Počet stálych<br />klientov

Počet stálych
klientov

Referencie

Certifikace

Certifikace firmy X-COMPANY je trojúrovňová: certifikovaný logistik L - XL - XXL (Certifikovaný manažer logistiky). Opírá se o náš komplexní modulární systém vzdělávání (9-modulový program dlouhodobého vzdělávání s titulem Logistika jako součást strategického řízení firmy). Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu. Do jednotlivých modulů jsou postupně zapracovávána témata podle požadavků kladených na uchazeče Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL). O certifikaci v rámci České republiky řízeného na národní úrovni Národní certifikační radou (NCR) při České logistické asociaci (ČLA) se můžete dočíst na stránkách ČLA.

Certifikovaný logistik / Certifikovaný manažer logistiky

Naše certifikace vychází z potřeb většiny firem a k dnešnímu dni je trojúrovňová. V hierarchii řízení firem je nejvýše představenstvo (board = úroveň B). Představenstvu se zodpovídá ředitel, případně generální ředitel (úroveň B-1). Manažer logistiky, případně ředitel logistiky je pro nás tedy úroveň B-2, zástupci, supervizoři, specialisti jsou v kategorii B-3, ostatní administrativní pracovníci logistiky spadají do kategorie B-4. Stejnou logiku vnášíme i do naší certifikace, jelikož odráží potřeby většiny firem a my to respektujeme.

Certifikovaný logistik L

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 2, 3 a 5

Certifikovaný logistik XL

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 3, 5 a 6

Certifikovaný logistik XXL

minimální počet modulů: 5
povinné moduly: 3, 6, 7 a 8

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Telefón +420 608 881 818

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?Vami uvedené osobné údaje budú využívané výhradne k reakcii na Vami dopytovanú službu. Viacej informácii o spracovaní osobných údajov spoločnosti X-COMPANY, s.r.o. nájdete v Ochrana osobných údajov.