Vzdelávanie v oblasti vyššieho a stredného manažmentu realizujeme výhradne formou uzavretých kurzov. Väčšinou sú organizované mimo priestory danej spoločnosti. Tým chceme dosiahnuť lepšiu koncentráciu na priebeh školenia a možnosť odpútať sa od každodenných pracovných povinností účastníkov. Radi vám odporučíme miesta, ponukajúce všetko potrebné. Túto formu vzdelávania je vhodné využiť na osobný rozvoj celých oddelení, alebo väčších pracovných tímov. Dôležité je zameranie na špecifické potreby danej spoločnosti, a preto ponúkame možnosť úpravy daných modulov “na mieru” vašim potrebám.

K uzavretým kurzom nevypisujeme termín. Pokiaľ ste si vybrali pre vás vhodný modul a chcete si dohodnúť termín, potrebujete poradiť s jeho výberom, prípadne sa chcete podrobnejšie informovať, využite niektorý z našich kontaktov.

XTS01   Osobný rozvoj & leadership

Program Osobný rozvoj & leadership zahajuje sadu 6 vzdelávacích modulov z oblasti vzdelávania stredného manažmentu. Modul vysvetluje princípy osobného rozvoja, poskytuje vzácnu možnosť sebareflexie a nabáda k zamysleniu nad osobným smerovaním. V ďaľších kapitolách je rozvíjaná samotná osobnosť lídra a posilňovaná zodpovednosť za tím. V prínose jednotlivých lídrov pozorujeme obrovské rozdiely (najmä ve vnútornej motivácii priamych podriadených). Tá se následne odráža vo výsledkoch.

„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“
                                                                    -- Tomáš Baťa

OBSAH WORKSHOPU

1. OSOBNÝ ROZVOJ

Celý vzdelávací program zahajujeme poskytnutím sebareflexie a možností korekcie nášho chovania. Objasňujeme principy „z vnútra von“, pomáhame zostaviť systém osobného rozvoja.

2. MOTIVÁCIA A OSOBNÁ VÍZIA

Na reálnych modeloch a príkladoch vysvetlujeme, ako funguje naša motivácia, a ako ju môžeme zvýšiť. Kapitola tiež obsahuje súbor metód, ako vytvoriť osobnú víziu. Tá vnútornú motiváciu buď spúšťa alebo udržiava.

3. ZÁKLADNÝ KONCEPT LEADERSHIPU

V tretej kapitole sa už naplno venujeme rozvoju lídra. Popisujeme päť základných úrovní a devät základných pravidiel leadershipu. Vyberáme tri kľúčové pravidla a objasňujeme ich dopady na náš tím. Potom se venujeme prvej a druhej úrovni (pozícia a vzťahy) a hľadáme vhodné chovanie potrebné na dosiahnutie tretej kľúčovej úrovne (výsledky).

4. LÍDERSKÉ VYSTUPOVANIE

Program uzatvárame tréningom komunikácie s tímom a prípravou plnohodnotného líderského vystúpenia (ciele, podnik, očakávanie, ja a tím).

PRÍNOSY

• rozvoj osobnej efektivity riadiacich pracovníkov (zvýšenie sebadôvery a odstránenie strachu zo zlyhania)
• zvýšenie schopnosti prevziať iniciatívu aj zodpovednosť za osobný rozvoj
• pochopenie základných pravidiel leadershipu a ich dopadov na výkonné tímy
• pochopenie úlohy lídra a dopadov cieleného rozvoja výkonných tímov (rozvoj schopností svojich ľudí a optimálne využívanie ich schopností)
• ako sa koncentrovať na dôležité vybrané činnosti na základe definovaných priorít

VÝSTUP

Poskytnutie možnosti sebareflexie týkajúcej sa osobného rozvoja, a zvýšenie vnútornej motivácie vedúcej k väčšej spokojnosti a vyrovnanosti.
Posilnenie pozície lídra s cieľom plánovaného rozvoja výkonných tímov.

Viac

XTS02   Základy manažmentu

Program Základy managementu doplňuje sadu mäkkých schopností z prvého vzdelávacieho modulu o schopnosti tvrdé (plánovanie, organizovanie, koordinácia, kontrola apod.). Společnými silami je zostavený kompletný zoznam zodpovedností manažéra. Poskytnuté nástroje pre kľúčové manažérske znalosti dodávají manažérom potrebné sebavedomie potrebné na samostatné rozhodovanie a vedú ku zvýšeniu produktivity ich práce.

„Najdrahšími pracovníkmi nie sú tí, ktorí majú najvyšší plat. Najdrahší sú neproduktívni ľudia.“
                                                                                                             -- John C. Maxwell

OBSAH WORKSHOPU

1. LEADERSHIP & MANAGEMENT

V úvodnej kapitole porovnávame úlohu manažéra a úlohu lídra. Rozdeľujeme jednotlivé schopnosti na mäkké a tvrdé a vyberáme tie, ktoré sú kľúčové pre naše firemné potreby a danú pracovnú pozíciu.

2. CIELE A ICH VYHODNOTENIE

Druhá kapitola tohto programu popisuje principy stanovovania cieľov podľa metodiky SMART a Balanced ScoreCard. Ide o štvordimenzionálny pohľad na výkonnosť jednotlivých úsekov s návrhom na ich transparentné vyhodnocovanie.

3. ORGANIZÁCIA; EFEKTÍVNE PORADY

Na každej riadiacej úrovni je základnou úlohou manažéra preveriť organizáciu svojho úseku, pridelovať zodpovednosti a kompetencie vrátane zastupiteľnosti. Prostredníctvom efektívnych porád sa dôležité informácie dostávajú zhora nadol a naopak. Kapitola nám pomôže zvládnuť práve tieto schopnosti.

4. KONTROLA; DELEGOVANIE

Program uzatvárame predstavením nástrojov kontroly práce a následnej korekcie. Podceňovaným, ale dôležitým nástrojom je delegovanie. Pomáhá optimálne využiť čas manažéra a zároveň vychovať odborne zdatný tím.

PRÍNOSY

• rozvoj osobnej efektivity riadiacich pracovníkov (zvýšení sebadôvery a odstránenie strachu zo zlyhania)
• zvýšenie schopnosti určiť a vysvetliť ciele
• proverenie organizačnej štruktúry jednotlivých úsekov
• koncentrácia na činnosti presahujúce dennú rutinu
• posilnenie odbornosti výkonných tímov (v jednotlivých odborných činnostiach presahujú schopnosti a znalosti samotného manažéra)
• zvýšenie atraktivity a účinnosti porád
• príprava na certifikačný / recertifikačný audit

VÝSTUP

Poskytnutie nástrojov pro rozvoj tvrdých schopností manažera na každej riadiacej úrovni.
Skokové zvýšenie výkonnosti tímov prostredníctvom vhodného určenia cieľov a ich ukazovateľov, lepšia organizácia práce, posilňovanie odbornosti tímov a efektívnejšia komunikácia.

Viac

XTS03   Personalistika pre manažérov

Program Personalistika pre manažérov poskytuje ucelený pohľad na základné personálne činnosti manažéra.
Umožní z cieľov organizácie, resp. jednotlivých oddelení určiť celkovú potrebu počtu zamestnancov, naplánovať obsadzovanie voľných pozícií a výber vhodných zamestnancov vr. ich adaptácie. Následne sú prediskutované možnosti riadenia a hodnotenia zamestnancov. Súčasťou programu je aj pohľad na moderný systém odmeňovania, rozvoj zamestnancov a ich vzdelávanie.
Vzdelávací modul takisto umožňuje poznať a pochopiť seba, a následne druhých ľudí (typológia osobnosti) s cieľom citlivého pridelovania úloh, čo je predpokladom ich následného dosiahnutia.

„Úspech vedúceho je možné definovať ako maximálne využitie schopností jeho podriadených.“
                                                                                                                         -- John C. Maxwell

OBSAH WORKSHOPU

1. VÝBER ZAMESTNANCOV

Činností týkajúce sa personalistiky rozdelíme na podporné, ktoré dostaneme od HR, a tie, ktoré musíme zvládnuť sami. V tejto kapitole sa tiež venujeme typológii osobnosti. Ako nástroj ho radíme na jedno z popredných miest. Následne zostavujeme základné zásady plánovania a výberu zamestnancov.

2. RIADENIE ZAMESTNANCOV

Druhú kapitolu venujeme návrhom postupov uzavretia dohôd o pracovnom výkone a ich vyhodnocovanie. Pokračujeme analýzou riadiaceho štýlu jednotlivých manažérov, a predstavujeme štyri základné štýly aj so simuláciou ich praktického použitia.

3. HODNOTENIE ZAMESTNANCOV

V tretej kapitole zostavujeme postupy objektívneho posúdenia skutočného výkonu zamestnancov. Účelom je ich efektívne riadenie. Kapitola je doplnená o tréning pohovorov a riešenie kritických situácií.

4. ROZVOJ ZAMESTNANCOV

Program uzatvárame poskytnutím širokej škály možností rozvoja zamestnancov. Diskutujeme o nutnosti koncepčného prístupu a pozitívnych dopadoch rozvoja znalostí a zručností na dosahovanie požadovaného výkonu.

PRÍNOSY

• udržiavanie alebo zvyšovanie kapacity ľudských zdrojov (plnenie základnej úlohy manažmentu)
• vytvorenie vhodných pracovných podmienok s rešpektovaním individuality zamestnancov
• účinné riadenie zamestnancov s využitím situačného riadiaceho štýlu vrátane zvládnutia kritických situácií
• poskytovanie dôležitej spätnej väzby na očakávaný výkon zamestnancov
• základné pravidlá výberu ľudí (výber nových pracovníkov, obsadzovanie nových pozícií a oblasť povyšovania)
• rast a rozvoj jednotlivcov aj tímov v súlade s meniacimi sa potrebami a príležitosťami

VÝSTUP

Poskytnutie základnej sady personálnych nástrojov. To vedie k lepšiemu zaisteniu produktivity práce a efektívnosti pracovníkov.
Cieľom je poznať individualitu jednotlivých pracovníkov a využiť konkrétne prednosti a znalosti každého zamestnanca.

Viac

XTS04   Tímová práca a komunikácia

Program Tímová práca a komunikácia rozširuje mäkké schopnosti a podporuje angažovanosť pre spoločné ciele a spoločné firemné hodnoty. Takisto napomáha vytvoriť optimálne podmienky pre dosiahnutie kolektívnej výkonnosti.
Tá je hlavným zmyslom organizácie a dôvodom, prečo je manažment kriticky dôležitým faktorom. Tímová práca je jedným z kľúčových nástrojov, ktorý majú manažéri k dispozícii.

„Organizácie sa odlišujú tým, či dokážu priviesť obyčejných ľudí k tomu, aby konali nezvyčajné veci.“
                                                                                                                                -- Peter F. Drucker

OBSAH WORKSHOPU

1. NÁSTROJE ÚSPEŠNEJ TÍMOVEJ PRÁCE

Nástroje úspešnej tímovej práce čerpáme z publikácie The Pfeiffer Book of Successful Team-Building Tools. Společně zostavujeme základné princípy, na ktorých budeme stavať vo všetkých nasledujúcich kapitolách.

2. TÍMOVÉ ROZHODOVANIE

V druhej kapitole sa učíme postupy tímového rozhodovania formou workshopových hier. Jeho výsledok je takmer vždy kvalitnejší, než v prípade individuálneho rozhodovania (výstup je merateľný). Kapitola je doplnená všeobecným nástrojom efektívneho rozhodovania.

3. DESAŤ ZÁKONOV TÍMOVEJ PRÁCE

V tretej kapitole objasňujeme vybrané zákony tímovej práce, ktoré majú reálny dopad na celkovú výkonnosť aj atmosféru v tíme. Zákony vychádzajú z rovnakých princípov ako leadership v prvom vzdelávacom module a dopĺňajú ho o rozmer spolupráce.

4. PROSTREDIE PODPORUJÚCE OTVORENÚ KOMUNIKÁCIU

Predpokladom úspechu a firemného rozvoja je cielene vytvárať také prostredie, v ktorom podporujeme otvorenú komunikáciu. Popisujeme základné pravidlá účinnej komunikácie, trénujeme vnímanie a učíme sa prijímať neočekávané.

PRÍNOSY

• položenie základných stavebných kameňov úspešnej tímovej práce
• jasné nasmerovanie tímu na ciele organizácie
• objasnenie dôležitosti častejšieho používania tímového rozhodovania (merateľná vyššia kvalita)
• pochopenie dôležitosti každej pracovnej pozície na celkovú výkonnosť podniku (budovanie individuálnej zodpovednosti)
• vytvorenie vhodných podmienok pre otvorenú a zrozumiteľnú komunikáciu
• udržiavanie alebo zvyšovanie atraktivity každého pracovného miesta pre kvalifikovaných, schopných a ambicióznych ľudí

VÝSTUP

Zlepšenie tímovej práce vedie k väčšej angažovanosti za dosiahnutie spoločných cieľov.
Podpora otvorenej a zrozumiteľnej komunikácie s cieľom lepšieho využitia tímového potenciálu.

Viac

Stredný manažmentStredný manažmentStredný manažmentStredný manažment

Referencie

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?Vami uvedené osobné údaje budú využívané výhradne k reakcii na Vami dopytovanú službu. Viacej informácii o spracovaní osobných údajov spoločnosti X-COMPANY, s.r.o. nájdete v Ochrana osobných údajov.