Vzdelávanie v oblasti logistiky a nákupu realizujeme formou otvorených aj uzavretých kurzov. Otvorené kurzy organizujeme väčšinou v Prahe, Bratislave a Čiernej Hore u Brna. Túto formu vzdelávania je vhodné využiť na osobný rozvoj jednotlivých pracovníkov. Dôležitá je možnosť výmeny názorov a skúseností s ľuďmi z iných firiem. Otvorené kurzy, ku ktorým je vypísaný termín, sú označené farebným políčkom s dátumom a miestom konania. Pokiaľ máte záujem o interné vzdelávanie, alebo sa jednoducho len chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Forma uzavretého kurzu je vhodná pre spoločnosti, kde je potrebné preškoliť celé oddelenia, alebo väčšie pracovné tímy. Odporúčame použiť priestor mimo firmu. Radi Vám doporučíme miesta, ktoré ponúkajú všetko potrebné.

Pod textom každého kurzu nájdete produktový list (pdf dokument) s popisom kurzu k stiahnutiu. Alebo nás kontaktujte a my vám pošleme tlačený katalóg s kompletným portfóliom kurzov logistiky a nákupu poštou.

XTF01   Automotive minimum

Program Automotive minimum ponúka účastníkom pohľad do sveta automobilového priemyslu.

Prvá perspektíva predstavuje postupy plánovania nového vozidla (4 fázy) a definuje základné požiadavky na dodávateľa. Vysvetluje kľúčové projektové míľniky a s nimi spojené úlohy, ktoré musia byť koordinovane riešené v rámci celej dodávateľskej siete.

Druhá perspektíva je zameraná na dodávateľa, resp. na úseky logistiky dodávateľov. Popisuje základné modely integrácie koncernu a dodávateľov a pripravuje účastníkov na vecnú diskusiu ohľadom možností nastavenia potenciálnej spolupráce výrobcu vozidiel, dodávateľa a poskytovateľa logistických služieb.
 

OBSAH WORKSHOPU

1.TERMINOLÓGIA

Úvodná kapitola tohto programu objasňuje účastníkom kurzu základný logistický slovník. Popisuje úlohy logistiky vo výrobnom závode, zobrazuje postavenie logistiky v rámci hlavného firemného procesu.

2. MÍĽNIKY AUTOMOTIVE PROJEKTU

Druhá kapitola popisuje špecifiká projektov výrobcov vozidiel a definuje špecifické požiadavky na logistiku. Obsah je čerpaný hlavne zo zväzkov VDA.

3. MIERA INTEGRÁCIE PODNIKOV

Tretia kapitola tohto programu nastavuje systém spolupráce firmy a zákazníka z hľadiska hĺbky integrácie jednotlivých procesov a objasňuje nutnosť štandardizácie logistických procesov s prihliadnutím na rozsiahlosť logistickej siete.

4.PLÁNOVANIE PREDSÉRIE

Zaverečná kapitola odkrýva prepojenie plánovania projektov zákazníka a dodávateľa s dôrazom na časové plánovanie jednotlivých činností. Výstupom je vzorový časový plán projektu z pohľadu logistiky (plán logistických konceptov, elektronickej výmeny dát, prvých dodávok, obalov, označenia a dopravy).

PRÍNOSY

•  vysvetlenie základnej terminológie logistiky vr. logistického žargónu
•  pochopenie základného postavenia logistiky v rámci výrobného podniku a naväznosti na ostatné podnikové úseky
•  uvedomenie si pozície firmy v rámci logistickej siete
•  uvedomenie si miery integrácie firmy a záväzkov z nej vyplývajúcich
•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov
•  workshop je vhodný pre všetkých zamestnancov logistiky ako súčasť širšieho vzdelávania v oblasti logistiky a supply chain managementu

VÝSTUP

Rast odbornosti a schopností v oblasti nastavenia logistických procesov v rannej fáze projektov a v oblasti dodávateľsko-odberateľskej spolupráce.

 

Produktový list Automotive minimum k stiahnutiu

Viac

XTF02   Logistická FMEA

Program Logistická FMEA je venovaný analýze možných rizík a porúch. Vady a poruchy je možné riešiť dvoma spôsobmi. Buď sa im venovať až vo chvíli, keď nastanú, alebo ich premyslieť a odstrániť už vo fáze „riziko“. Druhý spôsob je lacnejší – či už z hľadiska časového, alebo finančného.

Aby sa absolventi kurzu vedeli zapojiť do systematického riešenia problémov, oboznámia sa s terminológiou a zásadami potrebnými na metodickú prácu. Správne spracovaná FMEA dokáže odstrániť až 90% potenciálnych problémov, či znížiť ich dopad na prácu firmy a jej zákazníkov. V neposlednom rade predstavuje súhrn znalostí a skúseností danej firmy.
 

OBSAH WORKSHOPU

Tento program je na rozdiel od ostatných koncipovaný ako jeden a pol denný, teda má tri bloky. Prvý deň je venovaný teoretickej príprave v rozsahu 8 hodín. Druhý deň je určený praktickému spracovaniu samotného výstupu. Počas nasledujúcich štyroch hodín si účastníci vyskúšajú nadobudnuté poznatky v praxi.

1. POPIS FMEA

Keďže FMEA sa môže uplatniť v rôznych sférach firemného života, vysvetľujeme jej pôvod, pravidlá, odlišnosti medzi druhmi tejto analýzy. Takisto zdôrazníme, v ktorej fáze životnosti produktu či procesu je potrebné analýzu spraviť.

2. PROCESNÁ FMEA

V nejdôležitejšej kapitole vysvetľujeme základnú terminológiu (význam,výskyt, odhaliteľnosť vady, RPN číslo,apod.). Sústredíme sa na objasnenie pojmov s využitím príkladov z praxe, tak aby firemný tím pochopil postupnosť krokov vedúcich ku výpočtu miery rizika a vedel stanoviť priority pri odstraňovaní vád.

3. WORKSHOP

Praktická aplikácia. V priebehu tretej kapitoly si firemný tím spracuje logistický proces od príchodu materiálu až po výstup vlastných výrobkov. Na základe spoločných znalostí, diskusie a nových poznatkov určí, kde je potenciál vzniku vád najväčší. Nakoniec navrhne spôsoby riešenia a ich prioritu.

PRÍNOSY

•  eliminácia možných rizík logistických procesov od prepravy vstupných materiálov až po expedíciu hotových výrobkov
•  pochopenie, že problémom je lepšie predchádzať, než ich riešiť.
•  schopnosť určiť význam, výskyt a odhaliteľnosť jednotlivých vád
•  schopnosť preskúmať celý proces z viacerých strán
•  predstavenie základnej kvalitárskej terminológie – zlepšenie komunikačných schopností vo vnútri firmy
•  predstavenie spôsobu a následnosti krokov pri analýze procesu

VÝSTUP

Logistická FMEA popisujúca celý proces. Zoznam potenciálnych rizík, spoločne s určením príčin a návrhmi na ich riešenie.
Pochopenie dôležitosti tímovej spolupráce pre úspešné zlepšenie firemných procesov – podpora tímového ducha. Určenie priorít na riešenie problémov – pomocou RPN čísla sa dajú zoradiť rôzne vady do jasného poradia dôležitosti.
Jasný plán a know-how firmy, sústredený v jedinom dokumente.
 

Produktový list Logistická FMEA k stiahnutiu

Viac

XTL00   Panelová analýza logistického reťazca

Programom Panelová analýza logistického reťazca zvyčajne zahajujeme dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania a rozvoja tímov logistiky a nákupu. Modul vnímame ako neformálny audit informačných a materiálových tokov, ktorých cieľom je popis hlavného firemného procesu (okrem výrobného procesu) a odhalenie úzkych miest.

Keďže sa jedná o panelové zobrazenie celého procesu, poskytujeme účastníkom možnosť jednoduchého a rýchleho spoznania jednotlivých súvislostí. Následne to pomáha pochopiť potreby interných, resp. externých zákazníkov. Program je vždy hodnotený veľmi pozitívne a umožňuje skokové zvýšenie výkonnosti logistiky a nákupu.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. LOGISTICKÉ DESATORO

V úvodnej kapitole diskutujeme o možnostiach logistiky 21.storočia. Rozoberáme jednotlivé princípy s cieľom podporiť otvorenú a vecnú diskusiu.

2. MAPOVANIE HLAVNÉHO FIREMNÉHO PROCESU

Najdlhšia časť workshopu je venovaná mapovaniu reálnych postupov, využívania informačných systémov, pridelovania zodpovednosti a diskusii o možnostiach – ako robiť veci inak.

3. ODHALENIE ÚZKYCH MIEST

V tretej kapitole opäť prechádzame celý proces a pozeráme sa na neho z hľadiska fungovania, výkonnosti, či možných rizík. Vyhodnocujeme najlepšie a najhoršie fungujúce procesy. Všetko je detailne popísané a následne vizualizované.

4. DEFINOVANIE PRIORÍT

Program uzatvárame súpisom všetkých úzkych miest. Následne účastníci workshopu sami vyberajú tie úzke miesta procesu, ktoré ich najviac obmedzujú pri každodennej práci. Zostavujeme konečný zoznam a u najpočetnejších troch diskutujeme o možnostiach nápravných systémových riešení.

PRÍNOSY

•  popis hlavného firemného procesu vr. zodpovedností a využitia informačných systémov
•  definovanie jasných rozhraní jednotlivých procesov
•  preverenie dostupnosti pracovných inštrukcií a používaných formulárov
•  odhalenie úzkych miest s návrhom na ich odstránenie
•  návrhy na zmenu zodpovedností
•  návrhy na meranie logistických procesov

VÝSTUP

Záverečná správa obsahujúca popis projektu, editovatelný flow-chart hlavného firemného procesu a súpis úzkých miest (vytvorený samotnými účastníkmi workshopu).
Správa slúží ako podklad pro vypracovanie dlhodobého konceptu rozvoja logistických tímov.
 

Produktový list Panelová analýza logistického reťazca k stiahnutiu

Viac

XTL01   Skladová logistika a jej optimalizácia

Program Skladová logistika a jej optimalizácia otvára sadu 9 vzdelávacích modulov z oblasti logistiky a supply chain managementu. Modul spája teóriu logistiky s moderným pohľadom na súčasnú prax materiálových tokov a skladového hospodárstva.

Pro optimálne využitie individuálneho, resp. tímového potenciálu, musia byť všetci zúčastnení schopní samostatného rozhodovania a efektívnej spolupráce. Tento prístup je podmienený aspoň základnou znalosťou logistických procesov.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. OBALY A MANIPULAČNÁ TECHNIKA

V úvodnej kapitole otvárame problematiku aktívnych a pasívnych prvkov; společne vytvárame rôzne modelové situácie v oblasti manipulačnej techniky a použitia vratných, resp. nevratných obalov (vr. finančných dopadov).

2. SKLADOVÉ OPERÁCIE

Na reálnych modeloch je vysvetlená spojitosť materiálových dispozícií a skladového hospodárstva (vykládkové a nakládkové okná, expedícia, skladníci a ich zaškolenie). Kapitola je doplnená o 9 druhov plytvania vo výrobných a logistických procesoch.

3. SKLADOVÁ EVIDENCIA

V tretej kapitole objasňujeme všetku dokumentáciu a možnosti minimalizácie chýb v skladovej evidencii (objednávanie obalov, obalové kontá, inventarizácia materiálu aj obalov).

4. MATERIÁLOVÉ TOKY

Program uzatvárame predstavením možných variant lay-outu z hľadiska materiálových tokov a dopadov na fungovanie firmy. Workshop je doplnený príkladom kalkulácií logistických nákladov.

PRÍNOSY

•  pochopenie súvislostí skladovej logistiky (vr. interných materiálových tokov) a jej okolia
•  pochopenie finančných dopadov pri uplatnení optimálneho nastavenia logistických systémov
•  schopnosť efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania v oblastiach skladového hospodárstva
•  definovanie priorít pre koncentráciu na dôležité vybrané činnosti
•  schopnosť určiť a vysvetliť rozvojové ciele pre oblasť skladového hospodárstva a materiálových dispozícií
•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov

VÝSTUP

Zvýšená odbornosť se premietne do schopnosti samostatnejšie a efektívnejšie riadiť interné materiálové toky, nachádzať možnosti ich optimalizácie a tie potom uviesť do praxe.
Program slúží ako príprava na vypracovanie skladového konceptu.

 

Produktový list Skladová logistika a jej optimalizácia k stiahnutiu

Viac

XTL02   Sériová logistika (riadenie zásob; operatívny nákup)

Program Sériová logistika (riadenie zásob; operatívny nákup) vnímame ako úvodný modul pre plné využitie potenciálu spolupráce dodávateľa a odberateľa. Obsahuje pohľad v oboch kľúčových rovinách, a to zákazník-firma, resp. firma-dodávateľ. Časť workshopu je zameraná na princípy výrobných systémov.

Pre optimálne nastavenie dodávateľsko-odberatelskej spolupráce musia byť zúčastnení schopní vidieť problematiku informačných a materiálových tokov očami našich zákazníkov, resp. dodávateľov.

Pochopenie tohto prístupu podmieňuje budovanie modernej formy vzájomnej spolupráce.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. TEÓRIA A TRENDY

Úvodná kapitola tohto programu popisuje tradičné a perspektívne ponímanie logistiky v podniku, rozoberá logistický reťazec v troch perspektívach s napojením na zákazníkov a dodávateľov. Koncentruje se predovšetkým na hmotné toky.

2. PRINCÍPY VÝROBNÝCH SYSTÉMOV

Na praktickom príklade je vysvetlený kľúčový interný vzťah logistiky a výroby. Vysvetľujeme základné charakteristiky výrobných systémov - Toyota a Volkswagen. Kapitolu ukončujú systémy stabilnej výroby.

3. NASTAVENIE MATERIÁLOVÝCH DISPOZÍCIÍ

Tretia kapitola je kľúčová pre výkonnosť materiálových dispozícií. Popisujeme problematiku toku informácií a materiálu, nutnosť znalostí kontraktov vr. logistických konceptov a dohôd o kvalite. Kapitolu dopĺňa tréning komunikácie v modelových krízových situáciach.

4. INFORMAČNÉ TOKY

Program uzatvárame predstavením informačných tokov v časovom prehľade, popisujeme obsah jednotlivých logistických správ (LAB, FAB apod.). V kapitole je takisto objasnená problematika kumulatívnych súčtov.

PRÍNOSY

•  pochopenie súvislostí podnikovej logistiky a jej okolia
•  uvedomenie si pozície firmy v rámci logistickej siete
•  schopnosť efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania v oblastiach starostlivosti o zákazníka a dodávateľskej siete
•  schopnosť čiastočného riadenia logistických nákladov
•  definovanie priorít, ktoré sú potrebné na koncentráciu na dôležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov

VÝSTUP

Pochopenie logistickej siete (hlavne vo vzťahu firma-dodávateľ) spôsobuje posilnenie pocitu zodpovednosti za pracovný výkon, a skokové zvýšenie jeho kvality.
Program tiež poskytuje podklady pre vypracovanie logistického konceptu pre dodávateľov (neoddeliteľná súčásť kontraktu definujúca podmienky spolupráce z hľadiska logistiky).
 

Produktový list Sériová logistika k stiahnutiu

Viac

XTL02A   Sériová logistika | Práce s dodavateli

Představte si, že budete cíleně snižovat skladové zásoby – tedy zrychlovat materiálové toky, nebude neustále zvonit telefon a výroba pojede bez větších problémů. Prostě budete mít logistiku pod kontrolou. V rámci workshopu získáte řadu podnětů, jak postupně zoptimalizovat klíčové logistické procesy k vašim představám a v očích vašich kolegů vyrostete v profesionála, který má jasnou představu o dokonalém nastavení informačních a materiálových toků.
 

O WORKSHOPU

 • představení klíčových souvislostí moderní logistiky

 • důraz na top témata, která ovlivňují každodenní práci logistika

 • studie o neviditelných ztrátách času ve výrobní firmě

 • modelace dokonalého procesu, aneb jak to dělat jinak

 

KLÍČOVÁ TÉMATA

 • hlavní firemní proces a jeho nastavení

 • představení dodavatelské sítě; jak se tato síť neviditelně ovlivňuje a co to znamená pro vás

 • nastavení materiálových dispozic s cílem zrychlení materiálových toků

 

CO VÁM KURZ PŘINESE

 • pochopení souvislostí podnikové logistiky a jejího okolí

 • zvýšení schopnosti samostatného rozhodování v oblastech péče o zákazníka a dodavatelské sítě

 • schopnost optimalizace logistických nákladů

 • definování priorit pro koncentraci na důležité činnosti

 

ŠKOLITEL

Dušan Okénka

 

Viac

XTL03   Predsériová logistika

Program Predsériová logistika rozširuje modul 2/9 o časť nastavenia logistických systémov v rannej fázi projektov (tj. od podpisu kontraktu po rozbeh sériovej výroby).

Optimálne nastavenie projektov vyžaduje širšiu znalosť logistických procesov, a to od nadviazania EDI spojenia so zákazníkmi a dodávateľmi vr. budovania kmeňových dát, až ku ideálnej dodávke (kombinácia termínu, množstva a kvality).
Nový program kladie dôraz na efektívne plánovanie projektu a organizáciu času.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. MIERA INTEGRÁCIE PODNIKOV

Úvodná kapitola tohto programu nastavuje systém spolupráce firmy a zákazníka z hľadiska hĺbky integrácie jednotlivých procesov. Pritom objasňuje nutnosť štandardizácie logistických procesov s prihliadnutím na rozsiahlosť logistickej siete.

2. LOGISTICKÉ PROCESY

Kapitolu zahajuje popis procesného riadenia firmy. Na príkladoch je vysvetlený hlavný firemný proces (vrátane možnosti jeho zmapovania), kľúčové logistické procesy a možnosti ich nastavenia v predsériovej fázi projektov.

3. PLÁNOVANIE PREDSÉRIE

Tretia kapitola odkrýva prepojenie plánovania projektov zákazníka a dodávateľa s dôrazom na časové plánovanie jednotlivých činností. Výstupom je vzorový časový plán projektu z pohľadu logistiky (plán log. konceptov, elektronickej výmeny dát, prvých dodávok, obalov, označenia, dopravy a náhradných dielov).

4. OVERENIE PRIPRAVENOSTI NA SÉRIOVÚ VÝROBU

Program uzatvárame metodikou preverenia pripravenosti firmy na vstup do sériovej výroby. Cieľom je zamedziť kvalitatívnym a kapacitným problémom firmy.

PRÍNOSY

•  pochopenie súvislostí zapojenia do logistickej siete
•  uvedomenie si miery integrácie firmy a záväzkov z nej vyplývajúcich
•  schopnosť efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania v oblastiach nastavenia logistických procesov
•  schopnosť čiastočného riadenia logistických nákladov
•  definovanie priorít pre koncentráciu na dôležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov

VÝSTUP

Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti nastavenia logistických procesov v rannej fázi projektov a v oblasti budovania vzťahov so zákazníkmi.
Program tiež poskytuje podklady pre vypracovanie zákazníckeho logistického konceptu vrátane kalkulácií.

Produktový list Predsériová logistika k stiahnutiu

Viac

XTL04   Medzinárodná doprava

Program Medzinárodná doprava je venovaný časti logistického reťazca, ktorú nemá výrobný podnik pod svojou kontrolou. Materiál, ktorý nemáme „pod strechou“ nemá žiadnu hodnotu. Preto je proces dopravy materiálu od našich dodávateľov, alebo k našim zákazníkom rovnako dôležitým logistickým procesom, ako všetky ostatné.

Problematika zmluvných vzťahov (zasielateľská zmluva a zmluva o preprave vecí), medzinárodných dohôd (európske dohody AETR, ADR, CMR a iné) a súvisiacich tém, je tak široká, že sme jej venovali samostatný kurz. Ten poskytne účastníkom workshopu základný vedomostný rámec a načrtne práva a povinnosti všetkých zúčastnených subjektov.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. ZÁKLADNÉ TYPY NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

Možnosti, ktoré dnes ponúka trh, sú veľmi široké a neprehľadné. Ponúkame základný prehľad nákladních vozidel v spojitosti s prepravovaným nákladom a požadovanou rýchlosťou doručenia nákladu. Z kapitoly budeme čerpať dáta do núdzového konceptu.

2. ZASIELATEĽSKÁ ZML. A ZMLUVA O PREPRAVE VECI

V najdôležitejšej kapitole vysvetľujeme základnú terminológiu (doprava, preprava, dopravca, prepravca, zasielateľ apod.). Nosnou témou je objasnenie rozdielu medzi oboma vyššie uvedenými zmluvami, a to hlavne z pohľadu zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke.

3. MEDZINÁRODNÉ DOHODY (CMR, AETR a ADR)

V prepravných zmluvách se bežne vyskytuje medzinárodný prvok. V tretej kapitole tak vysvetlíme najdôležitejšie európske dohody, upozorníme na dôležité povinnosti, na ktoré sa v operatíve zabúda pri objednávaní dopravy. A to všetko na príkladoch.

4. INCOTERMS A POISTENIE

Často sa na ne odvolávame v kúpnych zmluvách. Upresňujú náklady, riziká a zodpovednosť kupujúcich aj predávajúcich. Poistenie zásielky, kedy je potrebné ho riešiť a ako postupovať, to všetko prediskutujeme na záver tohto workshopu.

PRÍNOSY

•  eliminácia možných rizík logistických procesov týkajúcich sa prepravy vstupných materiálov aj hotových výrobkov
•  pochopenie rozdielu medzi zasielateľskou zmluvou a zmluvou o preprave vecí
•  schopnosť efektívnej voľby jednotlivých typov nákladných vozidiel s ohľadom na kritérium vynaložených nákladov, času, charakteru nákladu a platnej legislatívy
•  predstavenie bežne používaných dokumentov
•  pochopenie základných pravidiel kontroly dopravných dokumentov

VÝSTUP

Zvýšená schopnosť optimálneho riadenia prepráv, predevšetkým vstupného materiálu a hotových výrobkov.
Účastníci si tiež vyskúšajú vlastnú kalkuláciu dopravných nákladov vr. výpočtu tranzitného času.
 

Produktový list Medzinárodná doprava k stiahnutiu

Viac

XTL05   Logistika & ostatné oddelenia

Program Logistika & ostatné oddelenia nazývame interne "komplexný logistik". Žiadne oddelenie nefunguje vo firmách izolovane, práve naopak. Program sa zameriava na prieniky logistiky a ostatných kľúčových oddelení s cieľom pochopiť ich prácu a motívy ich konania. Pohľad zvonka prináša cenné myšlienky a námety na zdokonalenie logistických procesov.

Komplexný logistik by mal vedomostne presahovať hranice svojho oddelenia, prinášať prozákaznícké riešenia s ohľadom na fungovanie celej firmy.
Program spoluvytváral tím 20 manažérov rôznych firiem.

OBSAH WORKSHOP

1. LOGISTIKA & MANAGEMENT

Úvodná kapitola tohto programu predstavuje základnú organizačnú štruktúru typickej výrobnej firmy a navrhuje rôzne spôsoby komunikácie (úroveň firma a okolie, úroveň oddelenie a ostatné oddelenia, úroveň komunikácia v rámci oddelenia). Je vysvetlený význam leadershipu a jeho dopady pre rozvoj tímu logistiky. 

2. LOGISTIKA AKO SÚČASŤ HLAVNÉHO PROCESU

 

Druhá kapitola objasňuje kompletný hlavný firemný proces, ukazuje zodpovednosti jednotlivých oddelení a rieši prieniky s výrobou, kvalitou a nákupom. Optimálnu spolupráca s týmito oddeleniami vnímame ako kľúčovú pre výnimočné fungovanie celej firmy.

3. LOGISTIKA & TECHNOLÓGIE

Tretia kapitola pootvorí dvere do oddelenia informačných technológií, výrobných technológií a údržby. Popisuje dôležitosť pochopenia fungovania informačných technológií pre disponenta a plánovača výroby, poukazuje na nutnosť vyhodnocovania plnenia výrobného plánu pre výrobné technológie a údržbu.

4. LOGISTIKA & PODPORNÉ PROCESY

Program uzatvárame rozhraním logistiky a engineeringu, personalistiky a financií. Každé oddelenie dáva logistike podnety pre jej ďalší rozvoj.

PRÍNOSY

•  pochopenie rozhrania logistiky a ostatných oddelení
•  uvedomenie si pozície interných dodávateľov a interných zákazníkov vr. zodpovedností za jednotlivé procesy
•  zvýšenie schopnosti efektívnej komunikácie a samostatného rozhodovania vďaka lepšiemu pochopeniu fungovania všetkých kľúčových oddelení firmy
•  lepšia spolupráca v rámci firmy a realizácia stanovených cieľov
•  rozvoj osobnej efektivity jednotlivcov

VÝSTUP

Zvýšenie kvality a efektivity komunikácie v rámci logistiky i celej firmy, ktoré vedú k ľahšiemu pochopeniu aj realizácii stanovených cieľov.
Vzdelávanie podporuje a rozvíja tímovú prácu.

Produktový list Logistika & ostatné oddelenia k stiahnutiu

Viac

XTL06   Riadenie technických zmien v logistike

Program Riadenie technických zmien v logistike voľne nadväzuje na kurz 3/9. Je určený najmä pre dodávateľov automobilového priemyslu. Kurz rieši projektový manažment a požiadavky OEM výrobcov na projekt, základné míľniky projektov a vysvetlenie požiadaviek v jednotlivých fázach projektu.

Nosnou témou kurzu je zložitosť riadenia technických zmien s dopadmi na procesy logistiky a plánovania výroby. Dôraz je kladený na vysvetlenie kompetencií jednotlivých úsekov zákazníka, kritérií časového plánovania, ekonomiky projektov a ekológie (dlhodobá udržateľnosť podnikania).

OBSAH WORKSHOPU

1. ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO RIADENIA (BÁZA IPMA)

Úvodná kapitola tohto programu popisuje zákonitosti projektového riadenia. Zvládnutie predsérie, resp. riadenie technických zmien vyžadujú aspoň všeobecnú znalosť projektového riadenia. Pritom je potrebné zohľadniť faktory času, kvality a nákladov.

2. ZÁKLADNÉ MÍĽNIKY PROJEKTOV VÝROBCOV VOZIDIEL

Kapitola popisuje špecifiká projektov výrobcov vozidiel a definuje špecifické požiadavky na logistiku. Obsah je čerpaný najmä zo zväzkov VDA.

3. RIADENIE TECHNICKÝCH ZMIEN

Tretia kapitola popisuje základné typy technických zmien (rozdelenie s ohľadom na ich typy - vývojové technické zmeny, sériové technické zmeny alebo odchýlky). Takisto tu popisujeme proces nasadzovania technických zmien vr. kompetencií za jednotlivé procesy.

4. ČASOVÉ SÚVISLOSTI

Program uzatvárame predstavením časových súvislostí projektu výrobcu vozidiel a jeho dodávateľov vr. plánovania modelových radov vozidiel. Na praktických príkladoch kapitola rozoberá základné riziká a možnosti ich odstránenia.

PRÍNOSY

•  pochopenie základov projektového riadenia z pohľadu logistiky a nákupu
•  jasné vysvetlenie jednotlivých súvislostí základných míľníkov vzniku vozidla vr. prepojenia na ostatné podnikové úseky
•  zvýšenie schopnosti plniť stanovené ciele v oblasti riadenia technických zmien
•  podpora tímovej spolupráce v rámci riadenia technických zmien - poskytnutie efektivneho toku informácií zo strany logistiky
•  viacero netechnologických inovácií vedúcich ku zníženiu logistických nákladov
•  definovanie priorít, potrebných pri orientácii na dôležité vybrané činnosti
 

VÝSTUP

Príprava na vypracovanie / redizajn interných postupov vedúcich k optimálnímu riadeniu technických zmien vrátane časových súvislostí.
Rast kvality internej komunikácie a zlepšenie načasovania čiastkových podprocesov. Vedie k redukcii potrebných nákladov, jednak pri nábehu projektu, ako aj pri riadení technických zmien.
 

Produktový list Riadenie technických zmien v logistike k stiahnutiu

Viac

XTL07   Optimalizácia logistických procesov

Program ponúka ucelený pohľad na logistický systém, jeho optimalizáciu s návrhom na znižovanie logistických nákladov. Z desiatok auditov, vykonaných našou firmou, vyberáme praktické príklady ako dostať logistické náklady pod kontrolu, a logistický systém reálne riadiť a vyhodnocovať jeho výkonnosť.

V druhej polovici kurzu se zameriame na zákazníka a doplňujúce služby. Dnes sa im prisudzuje rovnaká dôležitosť ako predávanému produktu, prípadne jeho cene. Stávajú sa súčasťou vzájomnej integrácie, ktorá patrí medzi základné stavebné kamene vyhľadávaných dlhodobých vzťahov.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. MOŽNOSTI SÚČASNEJ LOGISTIKY

V úvodnej kapitole spoločne zostavíme logistický reťazec a diskutujeme o možnostiach úplného využitia potenciálu jednotlivých procesov. Nastavujeme možné výkonnostné kritéria logistického systému a snažíme sa ich implementovať do reálných podmienok firiem.

2. ZNIŽOVANIE LOGISTICKÝCH NÁKLADOV

Druhá kapitola voľne nadväzuje na úvodné témy workshopu so zameraním na identifikáciu logistických nákladov. Na rozsiahlej prípadovej štúdii počítame možné úspory pri optimálnom nastavení jednotlivých logistických procesov.

3. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM AKO ZÁKLAD STRATÉGIE

Služby, a to aj tie logistické, sa často stávajú rozdielovým kritériom, ktoré môže rozhodnúť o udelení objednávky. Sú súčasťou aktívnej tvorby a udržiavania vzťahov so zákazníkmi, čo je predpokladom úspešného a dlhodobého fungovania firiem. Na workshope zmapujeme logistické služby a navrhneme spôsob ich zavedenia do stratégie firiem.

4. PRÍPRAVA NA ZÁKAZNICKÝ AUDIT

Program uzatvárame prípravou na úspešné absolvovanie zákaznického auditu, ktorý je často prvou podmienkou nadviazania spolupráce.

PRÍNOSY

•  poznanie a pochopenie súčasných možností modernej logistiky s možnosťou aplikácie vo vlastnej firme
•  vypracovanie modelu funkčného logistického systému vrátane predstavenia rôznych možností vyhodnocovania jeho výkonnosti
•  poskytnutie návodov na optimalizáciu logistických nákladov
•  nastavenie priorít pre logistické služby, ktoré sú zákazníkmi najviac oceňované (spoľahlivosť dodania, úplnosť dodávok, vyhovujúca rýchlosť dodania, predpredajné a popredajné služby)
•  príprava na zákaznický audit

VÝSTUP

Rast odbornosti a kompetentnosti v oblasti optimalizácie logistických procesov a znižovanie podnikových nákladov na logistiku.
Cielené zameranie pozornosti na zákazníka s dôrazom na budovanie dlhodobých vzťahov.
 

Produktový list Optimalizácia logistických procesov k stiahnutiu

Viac

XTL08   Logistika & leadership I.

Program Logistika & leadership I. je určený pre riadiacich pracovníkov rôznych úsekov logistiky a nákupu. Je zameraný na kľúčovú schopnosť - správne nastavenie cieľov úseku logistiky a ich vyhodnocovanie. Nosnou témou je posilnenie „mäkkých schopností“ v oblasti chovania a budovania vzťahov (rozvoj líderských schopností).

Popísané princípy vychádzajú z filozofie Johna. C. Maxwella, popredného svetového autora kníh o osobnom rozvoji a leadershipu. Program ďalej dopĺňajú myšlienky pánov M. R. Coveyho, J. Welcha a M. Goldsmitha.
 

OBSAH WORKSHOPU

1. CIELE LOGISTIKY A ICH VYHODNOCOVANIE

Úvodná kapitola tohto programu popisuje princípy stanovovania cieľov podľa metodiky Balanced ScoreCard. Ide o štvordimenzionálny pohľad na výkonnosť jednotlivých úsekov (perspektíva ekonomiky, zákazníkov, výkonnosti interných procesov a rozvoja).

2. AKO SA DOSTAŤ DO VYŠŠIEHO LEVELU

Mäkké schopnosti začínáme budovať vymenovaním vecí, ktoré robiť nemáme. Jednotlivé príbehy sú prenesené do praktických príkladov s odhadom dopadov na členov logistického tímu.

3. LEADERSHIP 1. ÚROVNE - POZÍCIA (PRÁVA)

Najrozsiahlejšia tretia kapitola otvára tému leadershipu. Vysvetluje základné princípy na názorných schémach, popisuje päť základných úrovní a objasňuje 9 základných pravidiel leadershipu. Kapitola detailne popisuje prvú úroveň a návody, ako sa dostať do druhej úrovne.

4. LEADERSHIP 2. ÚROVNE - SÚHLAS (VZŤAHY)

Program končíme popisom druhej úrovne leadershipu. Návrhmi na vhodné chovanie na druhej pozícii (formou samostatnej a tímovej práce) je popísaný postup do tretej kľúčovej úrovne (výsledky).

PRÍNOSY

•  zvýšenie schopnosti určiť a vysvetliť ciele jednotlivých úsekov logistiky
•  odstránenie pracovných zlozvykov, ktoré bránia v posune do vyšších úrovní leadeshipu
•  pochopenie úlohy lídra a dopadov cieleného rozvoja logistického tímu
•  vyššia schopnosť riadenia logistických nákladov
•  definovanie priorít pre koncentráciu na dôležité vybrané činnosti
•  rozvoj osobnej efektivity riadiacich pracovníkov

VÝSTUP

Rast medziľudských kompetencií, hlavne v oblasti budovania vzťahov (základný stavebný kameň dosahovania výsledkov).
Posilnenie pozície lídra s cieľom plánovaného rozvoja logistického tímu.
 

Produktový list Logistica & leadership I. k stiahnutiu

Viac

XTL09   Logistika & leadership II.

Program Logistika & leadership II. obsahovo nadväzuje na predchádzajúci program a uzatvára celý vzdelávací cyklus. Je zameraný na predstavenie komplexného modelu world class logistics. Využitie týchto princípov sa odráža v jasnom a merateľnom zlepšení výkonnosti celého úseku logistiky a nákupu.

Postupy z prvej a druhej úrovne leadershipu rozširujeme o kľúčovú tretiu úroveň. Nasledujúce kapitoly prinášajú inšpiráciu od dvoch najlepších firiem súčasnosti – Applu a Googlu. Nosnými témami sú jednoduchosť, integrita, vyrovnanosť rozumovej a emočnej inteligencie. Komplexný program je zakončený prípravou na vystúpenie pred tímom, a to aj formou praktického nácviku. Popísané principy vychádzajú z filozofie Johna. C. Maxwella, popredného svetového autora kníh o osobnom rozvoji a leadershipe. Program dopĺňajú myšlienky pánov M. R. Coveyho, J. Welcha a S. Jobsa.

OBSAH WORKSHOPU

1. WORLD CLASS LOGISTICS

Úvodná kapitola tohto programu je zameraná na moderné prvky modelu World Class Logistisc v oboch jeho dimenziách (horizontálna a vertikálna dimenzia integrácie). V prípade možného nastavenia článkov logistického reťazca poukazujeme na často nevyužitý potenciál s dôrazom na úsporu nákladov a času.

2. LEADERSHIP 3. ÚROVNE – PRODUKCIA (VÝSLEDKY)

Druhá kapitola nadväzuje na témy leadershipu z predchádzajúceho programu a popisuje tretiu kľúčovú úroveň (výsledky). Zameriavame sa na postupy, ako z tejto úrovne profitovať, prípadne dosiahnuť eště vyššiu úroveň (reprodukcia).

3. MYSLITE INAK. MYSLITE JEDNODUCHO

Tretia kapitola otvára problematiku jednoduchosti. Je paradoxné, aké zložité je myslieť jednoducho, tvoriť zmysluplné a jednoduché procesy. Prinášame príklady, ako týmto spôsobom myslieť a dosahovať lepšie výsledky.

4. AKO TO VIDÍ GOOGLE

Štvrtá kapitola odkrýva tajomstvo leadershipu jednej z nejúspešnějších firiem súčasnosti. K základným predpokladom patrí integrita každého pracovníka, nutnosť sebapoznania a kontinuálny osobný rozvoj. Program ďalej predstavuje základné pravidlá zostavenia a vedenia výkonných tímov a upozorňuje na nutnosť kontinuálne reagovať na dynamické zmeny v spoločnosti. Google vsádza na vyrovnanosť rozumovej a emocionálnej inteligencie.

PRÍNOSY

•  rozšířenie rozhľadu v oblasti moderného nastavenia logistických procesov
•  vyššia schopnosť riadenia logistických nákladov
•  pochopenie úlohy lídra a dopadov cieleného rozvoja logistického tímu
•  nahliadnutie do sveta Steva Jobsa a jeho základných prvkov jednoduchosti
•  tréning líderského vystúpenia s cieľom efektívnejšieho riadenia logistického tímu
•  rozvoj osobnej efektivity riadicich pracovníkov (zvýšenie sebadôvery a odstránenie strachu zo zlyhania)
• inšpirácia od najlepších firiem súčasnosti

VÝSTUP

Rast medziľudských kompetencií v oblasti chovania a budovania vzťahov.
Vyššia efektivita nastavenia logistických procesov s dôrazom na úsporu času a nákladov.
 

Produktový list Logistika & leadership II. k stiahnutiu

Viac

LogistikaLogistikaLogistikaLogistika

Hodnotenie otvorených kurzov logistiky

Odborná kvalifikácia

Zrozumiteľnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Hodnotenie otvorených kurzov nákupu

Odborná kvalifikácia

Zrozumitelnosť podania

Zodpovedanie otázok

Celkové hodnotenie

Počet zpracovaných<br />logistických tém

Počet zpracovaných
logistických tém

Počet vyškolených<br />logistov a nákupcov

Počet vyškolených
logistov a nákupcov

Priemerná prax<br />lektorov (mesiace)

Priemerná prax
lektorov (mesiace)

Počet stálych<br />klientov

Počet stálych
klientov

Referencie

Certifikace

Certifikace firmy X-COMPANY je trojúrovňová: certifikovaný logistik L - XL - XXL (Certifikovaný manažer logistiky). Opírá se o náš komplexní modulární systém vzdělávání (9-modulový program dlouhodobého vzdělávání s titulem Logistika jako součást strategického řízení firmy). Po každém absolvovaném modulu dostává účastník kurzu Certifikát o úspěšném absolvování dvoudenního interaktivního workshopu. Do jednotlivých modulů jsou postupně zapracovávána témata podle požadavků kladených na uchazeče Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL). O certifikaci v rámci České republiky řízeného na národní úrovni Národní certifikační radou (NCR) při České logistické asociaci (ČLA) se můžete dočíst na stránkách ČLA.

Certifikovaný logistik / Certifikovaný manažer logistiky

Naše certifikace vychází z potřeb většiny firem a k dnešnímu dni je trojúrovňová. V hierarchii řízení firem je nejvýše představenstvo (board = úroveň B). Představenstvu se zodpovídá ředitel, případně generální ředitel (úroveň B-1). Manažer logistiky, případně ředitel logistiky je pro nás tedy úroveň B-2, zástupci, supervizoři, specialisti jsou v kategorii B-3, ostatní administrativní pracovníci logistiky spadají do kategorie B-4. Stejnou logiku vnášíme i do naší certifikace, jelikož odráží potřeby většiny firem a my to respektujeme.

Certifikovaný logistik L

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 2, 3 a 5

Certifikovaný logistik XL

minimální počet modulů: 4
povinné moduly: 3, 5 a 6

Certifikovaný logistik XXL

minimální počet modulů: 5
povinné moduly: 3, 6, 7 a 8

Adresa Nejedlého 71, Bratislava

Telefón +420 608 881 818

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?Vami uvedené osobné údaje budú využívané výhradne k reakcii na Vami dopytovanú službu. Viacej informácii o spracovaní osobných údajov spoločnosti X-COMPANY, s.r.o. nájdete v Ochrana osobných údajov.