Vzdelávanie v oblasti vyššieho a stredného manažmentu realizujeme výhradne formou uzavretých kurzov. Väčšinou sú organizované mimo priestory danej spoločnosti. Tým chceme dosiahnuť lepšiu koncentráciu na priebeh školenia a možnosť odpútať sa od každodenných pracovných povinností účastníkov. Radi vám odporučíme miesta, ponukajúce všetko potrebné. Túto formu vzdelávania je vhodné využiť na osobný rozvoj celých oddelení, alebo väčších pracovných tímov. Dôležité je zameranie na špecifické potreby danej spoločnosti, a preto ponúkame možnosť úpravy daných modulov “na mieru” vašim potrebám.

K uzavretým kurzom nevypisujeme termín. Pokiaľ ste si vybrali pre vás vhodný modul a chcete si dohodnúť termín, potrebujete poradiť s jeho výberom, prípadne sa chcete podrobnejšie informovať, využite niektorý z našich kontaktov.
 

XTM01   Dohody vrcholového managementu

Program Dohody vrcholového managementu zahajuje sadu 8 vzdelávacích modulov z oblasti riadenia firiem a rozvoja vyššieho managementu. Modul je kľúčový pre určenie základných predpokladov budúceho fungovania podniku.
Nazývame to definícia, príp. redizajn „malého business modelu“.

„Vízia spája ľudí v rámci organizácie. Prepája to, čo ľudia robia a čo je pre nich dôležité, s tým, čo chce dosiahnuť organizácia. Ak sa má naplniť, každý vo firme musí víziu poznať a musí tiež cítit, že je jej súčasťou!“
                                                                                                                                                      -- Ian McDermott  

OBSAH WORKSHOPU

1. VÝNIMOČNÉ FIRMY

V úvodnej kapitole definujeme výnimočnú firmu a popisujeme podmienky dosiahnutia výnimočnosti. Porovnávame tieto pohľady očami Stephena R. Coveyho, J. Collinse a J. Welche. Hľadáme priesečníky a dôležité body pre naše podnikanie.

2. VÍZIA (HLAVNÝ ZÁMER) A POSLANIE

Na príkladoch je vysvetlený rozdiel medzi víziou a poslaním. Na základe osvedčených postupov zostavujeme víziu tak, aby byla motivujúca a pritom jednoduchá. Správne vysvetlenie poslania by malo objasňovat zmysel nášho podnikania s prenosom na všetky firemné úrovne.

3. HODNOTY (SPRÁVANIE)

Tretia kapitola zjednocuje rôzne odpovede vyššieho managementu na otázku „Čo sa vo firme oceňuje?“, a stanovuje kľúčové hodnoty. Tie vytvárajú silnú firemnú kultúru, ktorá je základom pre efektívne a samostatné rozhodovanie.

4. CIELE A ICH VYHODNOCOVANIE

Program uzatvárame zaujímavým pohľadom na určovanie cieľov, a to v štyroch perspektívach (podľa modelu Balanced ScoreCard).

PRÍNOSY

•  jasné určenie základných premís budúceho fungovania podniku s dopadom na plánovanie, tvorbu rozpočtu, určovanie zodpovedností a kompetencií, a to až po riadenie porád
•  objasnenie základných princípov potrebných pre budovanie výnimočnej firmy
•  zameranie na zmysel podnikania s prenosom na všetky firemné úrovne
•  rčenie smeru firemného rozvoja
•  rčenie pravidiel pre efektívnu komunikáciu a chovanie v rámci firmy

VÝSTUP

Vytvorenie základov funkčného byznis modelu, pomocou ktorého môže spoločnosť dosahovať náskok pred konkurenciou a zvyšovat svoju hodnotu.
Vďaka jasnému nasmerovaniu a definícii firemných hodnôt očakávame efektívnu komunikáciu a lepšiu súčinnosť jednotlivých oddelení či pracovných tímov.
 

Viac

XTM02   Realizácia manažérskych dohôd

Program Realizácia manažerských dohôd zavádza dohody vedenia firmy do podnikovej praxe.
Realizácia cieľov firmy vyžaduje zmenu chovania zamestnancov vrátane vyšších manažérov. Ponúkame praktický nástroj na určenie a výber kľúčových cieľov, prenos na výkonné týmy a vhodný spôsob poskytovania pravidelnej spätnej väzby (základ pre zmenu chovania zamestnancov).

„Úlohou každej organizácie je premeniť schopnosti ľudí na schopnosti firmy.“
                                                                                                                                                          -- Kjell A. Nördström
 

OBSAH WORKSHOPU

1. VÝBER KĽÚČOVÝCH CIEĽOV, URČENIE UKAZOVATEĽOV

Prvá kapitola nadväzuje na úvodný modul zhrnutím vízie. Pomocou brainstormingu vytvárame skupiny cieľov a vyberáme tie, ktoré majú pre naplnenie vízie najväčší význam. Určujeme, ako budeme vyhodnocovať úspech či neúspech v čase, preverujeme zodpovednosti a kompetencie.

2. SYSTÉM HODNOTENIA ZAMESTNANCOV

Z úvodného workshopu preberáme aj hodnoty. Pre lepšiu predstavivosť im priraďujeme symboly, tvoríme jednotné a objektívne postupy ich vyhodnocovania (požadované chovanie).

3. BUSINESS MODEL CANVAS

V tretej kapitole zhrnieme všetky predchádzajúce dohody do business modelu canvas. Jedná sa o komplexný pohľad na podnikateľské prostredie vašej firmy, kde dokážete byznis model nielen pochopiť v hlbších súvislostiach, ale môžete ho dotvoriť či transformovať.

4. VIZUALIZÁCIA

Program je ukončený dohodou o vizualizácii manažérskych dohôd (vízia, poslanie, hodnoty, ciele a ich vyhodnotenie).

PRÍNOSY

• jasná definícia a výber kľúčových cieľov
• práca na spoločných cieľoch a z toho vyplývajúca podpora tímovej spolupráce
• dohody - čo budeme považovať za úspech, resp. neúspech
• komplexný pohľad na podnikateľské prostredie vašej firmy s hlbším pochopením byznis modelu
• koncentrácia na to najdôležitejšie
• rast výkonnosti jednotlivcov aj tímov vďaka objektívnej spätnej väzbe

VÝSTUP

Všetci zamestnanci budú mať každý deň jasný obraz o tom, čo majú dnes spraviť a prečo.
Vedia zodpovedať na otázku, či sú vnímaní ako tí, kto spĺňa očakávania nadriadeného a prispievajú tak k naplneniu cieľov a firemnej vízie.
 

Viac

XTM03   Leadership I.

Program Leadership I. je zameraný na budovanie dlhodobých vzťahov. Tie totiž dávajú zmysel našim životom.
Umožňujeme lídrom poznať princípy a pravidlá postupného osobného a tímového rastu.
Společne navrhujeme postupy, ako dávať prednosť správnym veciam pred tými príjemnými a zároveň dodáváme odvahu byť nedokonalí.
Popísané princípy vychádzajú z filozofie Johna. C. Maxwella, popredného svetového autora kníh o osobnom rozvoji a leadershipu. Program dopĺňajú myšlienky pánov M. R. Coveyho, J. Welche a M. Goldsmitha.

„Skutečný vodca se pozná podľa toho, že jeho ľudia vždy, nejakým záhadným spôsobom, odvádzajú vynikajúcu prácu.“
                                                                                                                                                        -- John. C. Maxwell
 

OBSAH WORKSHOPU

1. AKO SA DOSTAŤ DO VYŠŠIEHO LEVELU

Mäkké schopnosti začíname budovať vymenovaním vecí, ktoré robiť nemáme. Jednotlivé príbehy sú prevedené do praktických príkladov s odhadom ich dopadu na členov výkonných tímov.

2. ZÁKLADNÝ KONCEPT LEADERSHIPU

V druhej kapitole sa už naplno venujeme rozvoju lídra. Vysvetlujeme základné princípy na názorných schémach, popisujeme päť základných úrovní a deväť základných pravidiel leadershipu. Vyberáme tri kľúčové pravidla a objasňujeme ich dopady na náš tím.
V troch krokoch (dotazníky) určujeme svoju štartovaciu pozíciu (úroveň leadershipu).

3. LEADERSHIP 1. ÚROVNE - POZÍCIA (PRÁVA)

Každá úroveň leadershipu má svoje pozitívne a negatívne stránky. Snažíme sa z nich poučiť a nastaviť naše chovanie na budovanie vzťahov. Takisto určujeme štartovaciu čiaru nášho tímu (stupeň angažovanosti).

4. LEADERSHIP 2. ÚROVNE - SÚHLAS (VZŤAHY)

Program uzatvárame popisom druhej úrovne leadershipu. Samostatne aj spoločne hľadáme vzorce chovania, ktoré nás dostanú do tretej kľúčovej úrovne (výsledky).

PRÍNOSY

•  pochopenie základných pravidiel leadershipu a ich dopadov na výkonné tímy
•  pochopenie úlohy lídra a dopadov cieleného rozvoja výkonných tímov (rozvoj schopností svojich ľudí a optimálne využívanie ich zručností)
•  ako sa koncentrovať na dôležité vybrané činnosti na základe definovaných priorít
•  rozvoj osobnej efektivity riadiacich pracovníkov (zvýšenie sebedôvery a odstránenie obáv zo zlyhania)
•  odstránenie pracovných zlozvykov, ktoré bránia v posune do vyšších úrovní leadeshipu

VÝSTUP

Rast medziľudských kompetencií v oblasti chovania a budovania vzťahov.
Posilnenie pozície lídra s cieľom plánovaného rozvoja výkonného tímu.
 

Viac

XTM04   Leadership II.

Program Leadership II. volne nadväzuje na predchádzajúci vzdelávací modul. Postupy z prvej a druhej úrovne leadershipu (modul XTM03) rozširujeme o kľúčovú tretiu úroveň. Nasledujúce kapitoly prinášajú inšpiráciu od dvoch najlepších firiem súčasnosti – Applu a Googlu. Nosnými témami sú jednoduchosť, integrita, vyrovnanosť rozumovej a emočnej inteligencie. Komplexný program je zakončený prípravou na vystúpenie pred tímom, a to aj formou praktického nácviku.
Popísané principy vychádzajú z filozofie Johna. C. Maxwella, popredného svetového autora kníh o osobnom rozvoji a leadershipe. Program dopĺňajú myšlienky pánov M. R. Coveyho, J. Welche a S. Jobse.

„Ľudia, ktorí nie sú schopní vybudovať pevné a dlhodobé vzťahy, rýchlo zistia, že nie sú schopní ani dlhodobo a efektívne viesť ostatných.“
                                                                                                                                                       -- John. C. Maxwell

OBSAH WORKSHOPU

1. LEADERSHIP 3. ÚROVNE – PRODUKCIA (VÝSLEDKY)

Úvodná kapitola opakuje základné princípy leadershipu, popisuje päť základných úrovní a detailne rozoberá pozitívne a negatívne stránky kľúčovej tretej úrovne (výsledky). Zameriavame sa na postupy, ako profitovať čo najviac z tejto úrovne, prípadne ako dosiahnuť ešte vyššiu úroveň (reprodukcia).

2. MYSLITE INAK - JEDNODUCHO

Druhá kapitola otvára problematiku jednoduchosti. Myslieť jednoducho, tvoriť zmysluplné a jednoduché procesy, je paradoxne veľmi zložité. Prinášame príklady, ako týmto spôsobom myslieť a dosahovať lepšie výsledky.

3. AKO TO VIDÍ GOOGLE

Tretia kapitola odkrýva tajomstvo leadershipu jednej z nejúspešnějších firiem súčasnosti. K základným predpokladom patrí integrita každého pracovníka, nutnosť sebapoznania a kontinuálny osobný rozvoj. Program ďalej predstavuje základné pravidlá zostavenia a vedenia výkonných tímov a upozorňuje na nutnosť kontinuálne reagovať na dynamické zmeny v spoločnosti. Google vsádza na vyrovnanosť rozumovej a emocionálnej inteligencie.

4. LÍDERSKÝ PREJAV

Program uzatvárame prípravou a tréningom líderského prejavu (ciele a ich vyhodnotenie, moje oddelenie v rámci celku, moje očakávanie a moja rola). Tým uvádzame veci do reálného firemného života.

PRÍNOSY

• pochopenie základných pravidiel leadershipu a ich dopadov na výkonné tímy
• pochopenie úlohy lídra a dopadov cieleného rozvoja výkonných tímov (rozvoj schopností svojich ľudí a optimálne využívanie ich potenciálu)
• rozvoj osobnej efektivity riadícich pracovníkov (zvýšenie sebadôvery a odstránenie strachu zo zlyhania)
• inšpirácia od najlepších firiem súčasnosti
• praktický nácvik líderského vystúpenia

VÝSTUP

Rast interpersonálnych kompetencií v oblasti chovania a budovania vzťahov.
Posilnenie pozície lídra s cieľom plánovaného rozvoja výkonného tímu.

Viac

XTM06   Tímová práca a komunikácia

Program Tímová práca a komunikácia rozširuje mäkké schopnosti a podporuje angažovanosť pre spoločné ciele a spoločné firemné hodnoty. Takisto napomáha vytvoriť optimálne podmienky pre dosiahnutie kolektívnej výkonnosti.
Tá je hlavným zmyslom organizácie a dôvodom, prečo je manažment kriticky dôležitým faktorom. Tímová práca je jedným z kľúčových nástrojov, ktorý majú manažéri k dispozícii.

„Organizácie sa odlišujú tým, či dokážu priviesť obyčejných ľudí k tomu, aby konali nezvyčajné veci.“
                                                                                                                                -- Peter F. Drucker

OBSAH WORKSHOPU

1. NÁSTROJE ÚSPEŠNEJ TÍMOVEJ PRÁCE

Nástroje úspešnej tímovej práce čerpáme z publikácie The Pfeiffer Book of Successful Team-Building Tools. Společně zostavujeme základné princípy, na ktorých budeme stavať vo všetkých nasledujúcich kapitolách.

2. TÍMOVÉ ROZHODOVANIE

V druhej kapitole sa učíme postupy tímového rozhodovania formou workshopových hier. Jeho výsledok je takmer vždy kvalitnejší, než v prípade individuálneho rozhodovania (výstup je merateľný). Kapitola je doplnená všeobecným nástrojom efektívneho rozhodovania.

3. DESAŤ ZÁKONOV TÍMOVEJ PRÁCE

V tretej kapitole objasňujeme vybrané zákony tímovej práce, ktoré majú reálny dopad na celkovú výkonnosť aj atmosféru v tíme. Zákony vychádzajú z rovnakých princípov ako leadership v prvom vzdelávacom module a dopĺňajú ho o rozmer spolupráce.

4. PROSTREDIE PODPORUJÚCE OTVORENÚ KOMUNIKÁCIU

Predpokladom úspechu a firemného rozvoja je cielene vytvárať také prostredie, v ktorom podporujeme otvorenú komunikáciu. Popisujeme základné pravidlá účinnej komunikácie, trénujeme vnímanie a učíme sa prijímať neočekávané.

PRÍNOSY

• položenie základných stavebných kameňov úspešnej tímovej práce
• jasné nasmerovanie tímu na ciele organizácie
• objasnenie dôležitosti častejšieho používania tímového rozhodovania (merateľná vyššia kvalita)
• pochopenie dôležitosti každej pracovnej pozície na celkovú výkonnosť podniku (budovanie individuálnej zodpovednosti)
• vytvorenie vhodných podmienok pre otvorenú a zrozumiteľnú komunikáciu
• udržiavanie alebo zvyšovanie atraktivity každého pracovného miesta pre kvalifikovaných, schopných a ambicióznych ľudí

VÝSTUP

Zlepšenie tímovej práce vedie k väčšej angažovanosti za dosiahnutie spoločných cieľov.
Podpora otvorenej a zrozumiteľnej komunikácie s cieľom lepšieho využitia tímového potenciálu.

Viac

Referencie

Chcete byť informovaný o konaní kurzov?Vami uvedené osobné údaje budú využívané výhradne k reakcii na Vami dopytovanú službu. Viacej informácii o spracovaní osobných údajov spoločnosti X-COMPANY, s.r.o. nájdete v Ochrana osobných údajov.